5 تيم شرایط بازي با استقالل را دارند

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

تمريناتاست­قاللازجمعه­برگزارميشو­د

ديروز به بازيكنان استقالل اعالم شد دور جديد تمرينات اين تيم از ساعت۱۱ روز جمعه آغاز ميشود و بازيكنان تا ساعت0۳:0۱ در رختكن مجموعه ورزشي انقالب حاضر باشند. جمعه از آنها تســت گرفته ميشود تا ميزان آمادگي جســماني فردي تكتك بازيكنان مشخص شود تا اگر بدن كسي از سايرين عقبتر بود، چند جلسهاي را به صورت جداگانه تمرين كند. برنامه تمرين شنبه اعالم نشده اما احتمال دارد در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شود كه نوبت صبح به كار با وزنه اختصاص دارد و نوبت بعدازظهر در زمين چمن انجامميشود.ظهرروزبعدا­زشروعتمرين­اتبازيتدار­كاتيبايكتي­مدستهاوليي­ادسته دومي در دستور كار مربيان قرار دارد. قبل از شروع مسابقات نيز استقالل بايد با تيمي قويتربازيك­ند.اگريكتيملي­گبرتريكهدر­ادامهمسابق­اتبااستقال­لبازيندارد­پيدا شود، آبيپوشان به مصاف آنها ميروند. در واقع تيمهاي گلگهر سيرجان، ذوبآهن اصفهان،نفتمسجدسلي­مان،ماشينسازيت­بريزوشاهين­شهرداريبوش­هرتيمهاي هستند كه در دور برگشت بازيشان را با استدالل انجام دادهاند و اگر يكي از آنها در تهرانباشد،هماهنگيالز­مجهتبرگزار­ييكبازيدوس­تانهصورتمي­گيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.