KHABAR VARZESHI

خبرنگارانت­بريزيهمنشس­ت خبريدستیار­گلمحمديرات­حريمكردند

-

به نظر ميرسد اسناد مهم باشگاه استقالل از داخل باشگاه در اختیار برخي از رســانهها قرار ميگیرد. چند هفته قبل مفاد قرارداد باشــگاه استقالل با ریکاردو ســاپینتو عینا در یکي از رســانههاي کشور منتشر شــده بود که این موضوع ناراحتي باشــگاه و شــخص علي فتحا...زاده را به همراه داشت. اگرچه مدیرعاملفع­ليباشگاهنق­شيدرعقدقرا­ردادباساپی­نتونداشت اما معتقد بود افشاي قرارداد سرمربي تیم کار درستي نیست و بهطور حتم یکي از داخل باشگاه مفاد سند را در اختیار رسانهها قرار داده اســت. به تازگي لیســت کساني که از سوي باشگاه

استقالل به بانکها براي دریافت وام معرفي شدهاند، در اختیار رسانهها قرار گرفته و حتي لیست کارمندان و میزان حقوق آنها هم افشا شده است. این موضوع واکنش فرشید سمیعي مشاور حقوقي باشــگاه استقالل را به همراه داشت. نام وي در لیست کساني منتشر شده که وام دریافت کردهاند. او در اینباره گفته است: «اسم بنده را در این لیست قرار دادند و آن زمان پیشنهاد شــد ولي بنا به دالیلي که براي خودم محترم است، از گرفتن تسهیالت سر باز زدم و وامي دریافت نکردم. متأسفانه افرادي که این لیست را منتشر کردند، حسن نیت نداشتند چراکه در

وهله اول پخش این اخبار کمکي به استقالل نميکند. ضمن اینکه اگر حسن نیت داشتند، لیستهاي دیگري که دریافت کردند و در آنها اسامي جذابي به چشم ميخورد را نیز منتشر ميکردند.»به هر صورت افشــاي اسناد استقالل که از داخل باشــگاه صورت ميگیرد، نشان ميدهد تنش در باشگاه بین مدیران وجود دارد و به نظر ميرسد تغییر مدیریت در باشگاه موجبافشايا­سنادشدهوبا­یدمنتظرمان­دودیدعليفت­حا...زاده چه تصمیمي در اینباره اتخاذ ميکند و آیا متوجه شــده این اسناد را چه کسي در اختیار رسانهها قرار ميدهد یا خیر.

یحیي گلمحمدي که در هفتههاي اخیر تصمیم گرفته در نشستهاي خبري شرکت نکند، پس از برتري3-۲ پرسپولیس مقابل تراکتور در هفته بیستودوم،برايچهارمی­نبازيمتوال­يدرنشستهاي­خبريپسازبا­زي حاضر نشــد. خبرنگاران تبریزي پس از این اتفاق در اعتراض به تصمیم گلمحمدي نشست خبري اوسمار ویهرا را تحریم کرده و حاضر نشدند آن راپوششبدهن­د.مهردادخانب­انکهبرايتر­جمهصحبتهاي­اوسمارویهر­ا، مربي برزیلي پرســپولیس به نشســت خبري رفته بود در واکنش به این تصمیم گفت: شــاید گلمحمدي نخواهد تا آخر فصل به نشست خبري بیاید و شاید فصل آینده هم نیاید، شاید هم بازي بعدي بیاید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran