KHABAR VARZESHI

«جشن وحدت» در پرسپوليس

تیم یحیی این روزها خوب گل میزند

-

برای پرسـپوليس شـيرينتر از اين امكان نداشـت. آنهـا بـازی بـرده را بـا تسـاوی عـوض كردنـد و در آخرين دقايـق دوباره برنـده شـدند. زننده گل سـوم هم كسـی بـود كـه اوايـل مسـابقه بدتريـن اشـتباه ممكن را انجام داد؛ وحدت هنانوف!

پرسـپوليس بعـد از شـروع توفانـی تراكتـور با حركات محمد عمـری بازی را برگردانـد و 2 گل خـوب بـه تراكتـور زد. خمـز كـه در كنفرانس قبـل از بازی گفته بـود داوران برخالف ما برای پرسـپوليس پنالتـی میگيرند، به چشـم ديـد كه داور برايـش پنالتـی هـم گرفـت امـا تراكتور نتوانست از كامبكی كه زده بود، محافظت كنـد و در نهايـت بیدليل عقب كشـيد و باخـت. تراكتوریها تـا وقتی عقب بودند، خـوب بـازی میكردنـد امـا بعـد از گل مسـاوی عبـاسزاده عقـب رفتنـد و پرسـپوليس با چند حمله خوب سرانجام مزد خود را گرفت و بازی بسـيار حساسی را بـرد. ايـن بـرد حتـی از پيـروزی پرسـپوليس در اصفهـان هـم بـرای گلمحمـدی شـيرينتر بود چـرا كه بعد از كامبـك تراكتـور، تصـور نمیكـرد تيمـش دوبـاره برگـردد و بازيكنـی مثل وحدت هنانوف گل بزند.

ديـروز پرسـپوليس و سـپاهان برنـده شـدند تـا كار اسـتقالل در بـازی امروز سـختتر شـود. حـاال سـپاهان بـا 46 امتياز صدرنشـين اسـت و پرسـپوليس 45 امتيـازی ايـن تيم را تعقيب میكند تـا بـازی هفتـه آينـده پرسـپوليسس­ـپاهان از قبـل هم حسـاستر شـود. تيمـی كه اين بـازی را ببرد، گام بسـيار بلنـدی بـرای قهرمانی برداشـته و البته بايـد ديـد امـروز اسـتقالل میتوانـد همچنـان در كـورس بماند يا نـه؟ برای بازی فينالگونه پرسپوليس-سـپاهان، شـاگردان مورايـس انگيزههای انتقامی هـم دارنـد كـه به هـر حـال میتواند به آنهـا كمـك كنـد. پرسـپوليس هـم بـا انگيـزه انتقـام از بـازی رفـت بـه تبريـز رفـت و تراكتـور را برد. جالـب اينكه هر 5 گل بـازی را هم پرسپوليسـی­ها زدند چـون عبـاسزاده هـم كـه كال 3 گل به پرسـپوليس و بيرانوند زد، بازيكن سابق پرسپوليساس­ت.

تيـم گلمحمـدی ايـن روزهـا خيلـی خـوب گل میزنـد ولـی ديـروز در خـط دفاعـی متزلزل نشـان داد. آنهـا در خط دفاعـی ايرادات زيادی داشـتند اما چون خـوب گل زدنـد، بـازی مهمـی را بردند. پرسـپوليس در سـه بـازی آخـر مقابـل سـپاهان (جـام حذفـی)، نفـت

مسجدسـليما­ن و تراكتـور 10 گل زده كه آمار بسـيار خوبی اسـت و بـا ادامـه اين روند شـاگردان يحيـی بـه كسـب هـر 2 جـام اميـدوار میشـوند. همانطـور كه اشـاره شـد پرسپوليسـی­ها هفتـه آينـده بـازی فوقالعـاده حساسـی بـا سـپاهان دارنـد و اگر بـاز هم ايـن تيم را ببرنـد، بعيـد اسـت حتـی ناكامـی احتمالـی در دربـی پايتخـت هـم مانـع قهرمانی آنها شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran