KHABAR VARZESHI

واكنش ستاره ملـــيپو ش به حركت استثنايي درتمرينپرس­پولـــيس بيرانــوند:تكرارش خيليسخـــت­است

-

بهترينخريد­پرسپوليسدر­اينفصلعلير­ضا بيرانوند بود. بعد از عملكرد ضعيف حامد لك و احمد گوهري در فصل قبل، پرسپوليســ­يها بيشــتر از هر بازيكني به يك گلر ششدانگ و مطمئن نياز داشــتند و چه كسي بهتر از گلر شمارهيكتيم­ملي.عليرضابعدا­زدوسالبازي در اروپا و تجربه كردن شرايط سخت بازي در تيمهاي اروپايي، دوباره به ايران و تيم سابقش پرسپوليس برگشت تا هم اين تيم را از دست گلرهاي معمولي نجــات دهد و هم خودش دوباره به دروازهبان شماره يك تيم ملي در جام جهاني تبديل شود.

بيرانوند از همان ابتداي ليگ نشان داد با توپ پر و آمادگي بااليي برگشته و آنقدر خوب كار كرد كه كیروش چارهاي جز فيكس بازي دادنبهبيرا­نونددرجامج­هانينداشت.عليرضا در اين فصل ستاره پرسپوليس بوده و دو بار با پنالتيگرفت­نازرقبا،باعثپيروزي­پرسپوليس شده است. به غير از گرفتن پنالتي، عليرضا در جريانبازيه­مكامالمطمئ­نكاركردهون­شان داده يك سر و گردن از همپستيهاي خود در فوتبال ايران باالتر است.

پرســپوليس در حالي ديــروز به مصاف تراكتــور رفت كه در تمرين چند روز قبل اين تيــم اتفاق جالبي رخ داد. عليرضا بيرانوند كه هميشــه پرتابهاي با دستش معروف بوده و حتي در كتاب گينس هم ثبت شده است، اين بار با پا هنرش را نشــان داد. عليرضا در محل تمرين پرســپوليس با يك حركت استثنايي موفق شد از روي نقطه پنالتي و داخل محوطه جريمه، توپ را به داخل ســبد بسكتبالي كه چندين متر آنطرفتر قرار داشت، بفرستد. حركتي كه ويدئوي آن بارها در فضاي مجازي دست به دست شــد و خيليها از اين توانايي باالي بيرانوند متعجب شدند.

در هميــن خصوص خــود عليرضا هم واكنــش جالبي به حركت تماشــاييا­ش در تمرين نشان داد و گفت: «فكر ميكنم حركت زيبايي بود و خودم كلي كيف كردم كه توپ از آن فاصله وارد ســبد شد. ميدانستم شانس اينكه توپ از روي نقطه پنالتي با ضربه من وارد ســبد بشود زياد نيســت. با اين حال دوست داشتمشانسم­راامتحانكن­موخداراشكر­توپ واردسبدشد.اولشباورمن­ميشدكهاينا­تفاق افتاد و توانستم توپ را وارد سبد كنم. اگر دقت كرده باشــيد، بعــد از گل شــدن توپ همه بچههايي كه صحنــه را ديدند، تعجب كرده بودند. انصافا كار ســختي است و ممكن است بارها به سمت سبد شوت كني ولي وارد سبد نشود. با اين وجود من قبال تمرين كرده بودم و هميشــه اين چالش را دوســت داشتم. فكر نميكنم شانسي بوده باشــد، ولي انصافا كار

راحتي نيست از آن فاصله زياد توپ را با پا وارد سبد كنيد.»

گفتني اســت بيرانوند در اين فصلهنرشراب­ارهادرشروع­هاي مجدد نشــان داده و ثابت كرده

العادهاي دارد. عليرضــا خيلــي خــوب در بازيســازي تيمش شركت ميكند و بارها همبازيانش را در موقعيتهاي بسيار خوب صاحب توپ كرده است. اوج كار بيرانوند در اين فصل هم مربــوط بــه گل ســوم پرسپوليس به نساجي بود كه با 3 ضرب به ثمر رسيد. عليرضا شــروع مجدد عالي داشت و با يك پاس زيبا ســعيد صادقي را در اطــراف محوطه جريمه حريف صاحب توپ كرد و پاس صادقي هم عمري را در موقعيتي مناسب قرار داد و اين بازيكن موفق شد بعــد از دريبــل عليرضا حقيقي، توپ را وارد دروازه نساجيكند. كاپيتانترا­كتوربامهار­پنالتيمهدي ترابــي در ديدار رفــت عامل مهم پيروزي بزرگ اين تيم در ورزشگاه آزادي مقابل پرسپوليس بود اما در آســتانه ديــدار دو تيــم تراكتور و پرســپوليس خبر رسيد محمدرضا اخباري مصدوم شده و ديديم كه به بازي نرســيد. دو روز پيش از بازي با پرســپوليس و در تمريــن مقابل هواداران پرشــور تبريزي، اخباري براي دقايقي از تمرين خارج شد و در حالي كه از پاي چپ خود احســاس درد ميكرد، به سراغ كادر پزشكي رفت. كادر پزشكي تراكتور نيز پاي اخباري را به صورت كامل باندپيچي كرد و اين در حالــي بود كه درد در صورت گلر سرخپوشان تبريزی به وضوح قابل مشاهده بود. او بعد از اين مداوا هم به تمرين برگشت و اگر چه شايدنميتوا­نستباپايچپ­بهتوپ ضربه درســتي بزند امــا تا پايان در تمرينماند.هرچنددرابت­داگفتهشد آســيبديدگ­ي گلر شــماره يك قرمزهاي تبريــزي چندان جدي نيســت و او مشــكلي براي بازي با پرسپوليسنخ­واهدداشتود­رمقابل مهاجمان پرسپوليس درون دروازه قرار خواهد گرفت اما شنيديم يحيي گلمحمــدي از همــان روز پيگير وضعيت محمدرضــا اخباري بوده اســت. اخبــاري اين فصــل با 10 كلينشــيت تــا پيش از ديــدار با پرســپوليس چهره درخشان تيم تراكتور بــود و به نتايج مثبت چند هفتهاخيرتي­متراكتوركم­كبسياري كرده اســت، چه به عنوان سنگربان مطمئن و چه به عنوان كاپيتان تيم و نماينده مربــي در زمين و رختكن. ديديــم كه شــك گلمحمدي نيز بيدليل نبود و اخباري سرانجام به بازي نرســيد تا مراديان جانشين او شــود. نكته جالب آنكه محمدرضا اخبــاري ســتاره و كاپيتان تراكتور قرار بود فصل گذشته پرسپوليسي شــود! فصل گذشته باشگاه پرســپوليس بعد از جدايي رادوشوويچ،دروازهبانك­رواتخودبه دنبال جذب يــك دروازهبان جديد بود تا خط دروازه تيم خود را تقويت كنــد. در همان مقطع گفته شــد محمدرضا اخباري، دروازهبان تيم تراكتور مد نظر گلمحمدي است و او خواهان جذب اين بازيكن شــده است. موضوعي كه هرگز به واقعيت نپيوست تا اين گلر خوشاخالق در تراكتور بماند و حاال يكي از بهترين فصول خودش را سپري كند.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran