KHABAR VARZESHI

گلمحمديگلز­نبازيرفترا­نخواست

-

ديدار تراكتور و پرســپوليس پيش از سوت وحيد كاظمي و از نشست خبري به جنجال و حاشيه كشــيده شــد. پاكو خمز سرمربي اســپانياي­ي تيم تراكتور در روزي كه يحيي گلمحمدي در نشست خبري پيش از بازي غيبت كرده بود در اظهار نظري عجيب مدعي شدداورانبر­ايپرسپوليس­پنالتيهايز­يادي ميگيرند!سپسجمشيدشا­همحمديمهاج­م اسبق پرســپوليس نســبت به اين موضوع واكنش نشان داده و ساعاتي پيش از شروع اين ديدار حساس و نفسگير به خبرورزشي گفت:

متأسفانه به اشــتباه فكر ميكردم سرمربي اســپانياي­ي تراكتور، مربي با كالسي است اما وقتي صحبتهاي پيش از بازي او را خواندم فهميدم كامال در اشــتباه بودهام. شايد يك خبرنــگار در كنفرانس خبــري قبل از بازي سؤالي در مورد پرسپوليس و داوري پرسيده باشدامايكم­ربيحرفهاين­بايدچنينجو­ابي بدهد. شــايد هم از قبل با خبرنگار مورد نظر هماهنگكرده­بودندچنينس­ؤاليمطرحشو­د تا چنان جوابي بدهند!

وي ادامه داد: در هفتههاي اخير شــاهد در دور رفــت ديدارهاي ليگ برتر در فصل جــاري، تراكتور در تهران اولين شكســت پرسپوليس را رقم زد. در آن مقطع البته پاكو خمز ســرمربي تيم تراكتور نبــود و قربان برديفهدايت­اينتيمرابر­عهدهداشتوگ­ل محمد عباسزاده باعث شد تا شاگردان مرد روس دست به كار بزرگي در ورزشگاه آزادي بزنند و پرســپوليس را در ورزشگاه آزادي تهران شكست دهند.

برترينبازي­كناينميدان­دركنارمحمد عبــاسزاده، محمدرضا اخبــاري بود كه توانست پنالتي مهدي ترابي را مهار كند تا پرســپوليس نتواند از شكست خانگي برابر مهمانش فــرار كنــد. در آن ديدار محمد عباسزاده در دقيقه57 با دروازه پرسپوليس تكبهتكشدوا­گرچهعليرضا­بيرانوندتو­پ اوراگرفتام­اتوپبرگشتي­رامهاجمترا­كتور وارد دروازه پرسپوليس كرد.

امــا محمــد عبــاسزاده كيســت؟ فوتباليستي كه لوگوي پرسپوليس را روي بــدن خــودش خالكوبي كــرده و يكي از آرزوهاي بزرگش بازگشت به اين تيم بوده كه هنوز نتوانسته است به اين هدف برسد.

چنينشيطنته­اييعليهپرس­پوليسبودها­يم. برخــي تيمهــا بيانيــه عليــه داوري بازي پرسپوليس منتشــر ميكنند، برخي عوامل خود را جلو مياندازند كه عليه اين تيم موفق مصاحبه كنند و برخي ديگر هم مثل سرمربي اســپانياي­ي حرفهاي خندهدار ميزنند. اين رفتارها شك نكنيد براي تحت فشار گذاشتن داور مسابقه است.

مهاجم پيشين پرسپوليس افزود: شايد سرمربياسپا­نياييتراكت­ورپرسپوليس­راباتيم ديگري اشــتباه گرفته باشد. تيم ديگري كه

محمد عباسزاده درخشش در فوتبال ايران را با آقاي گلي در تيم نساجي مازندران آغاز كرد. اين مهاجم قائمشهري در سال 13۹2 در ازاي پرداخــت 400 ميليــون تومان به نساجي مازندران توسط پرسپوليس تهران با عقد قراردادي 3 ســاله به پرســپوليس پيوســت كه در آخــر اين مبلغ توســط پرســپوليس تهران به نســاجي مازندران پرداختنشد.درفصل3۹±2۹ در بازيهاي آخرفصلخوشد­رخشيدوبابه­ثمررساندن 5 گل در 6 بازي برترين گلزن پرســپوليس در اين فصل لقب گرفت. وي در ۸3 بازي 12 گل براي پرسپوليس تهران به ثمر رساند و توانستجايز­هپديدهليگس­يزدهمرانصي­ب خــود كند اما در پايــان نيمفصل اول ليگ چهاردهم از پرسپوليس جدا شد و به راهآهن تهران رفت ...و

عبــاسزاده ديــروز هــم دو گل بــه پرسپوليس زد تا در مجموع دو بازی رفت و برگشت سه بار دروازه پرسپوليس را باز كرده باشد،هرچندكهدرن­هايتپرسپول­يسبازی را برد و 3 امتياز شــيرين را در تبريز كسب كرد.

بازيكنانش در مســابقات مختلف شــيرجه ميزننــد تا پنالتي بگيرند كه خوشــبختان­ه پرسپوليس چنين بازيكناني در اختيار ندارد. اميدوارم اين مصاحبه من به گوش سرمربي تراكتور برســد و به او بگويند كه پرسپوليس بهترين و پرتماشــاگ­رترين تيم ايران است و هيچكس حق ندارد پرطرفدارتر­ين تيم ايران و آسيا را با حرفهاي سخيف زير سؤال ببرد و ايــن آقا هــم بايد حد خــودش را بداند. اين صحبتها در شأن سرمربي تراكتور و فوتبال ايران نيست.

 ?? ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran