KHABAR VARZESHI

ساپينتو را نقرهداغ کنيد تا ديگر از اين کارها نكند

-

پيشكسوتاست­قاللگفت:متأسفانه غيبتسرمربي­استقاللدره­فتههاي اخير باعث شده اين تيم ضرر كند، نمونهاشراد­ربازيبانسا­جيديديم كهاگربودشا­يداستقاللا­متيازكامل را ميگرفــت. ادموند اختر، بازيكن اسبق استقالل در گفتوگو با خبر ورزشي، درباره شرايط اين روزهاي تيماظهارات­يرامطرحكرد. بازي با گلگهر ســيرجان را چطور پيشبينيميك­نيد؟ به نظرم ســختترين بازي اســتقالل همين مسابقه است. تيم امير قلعهنويي هميشــه قابل احترام است. اين بازي 6 امتياز دارد كــه نتيجهاش در قهرمان شــدن يا نشدن استقالل مؤثر خواهد بود. شايد اينمسابقهج­زومهمترينو­سختترين بازيهاي استقالل باشد.

چهشدكهاستق­اللبهنساجي­امتياز داد؟ واقعا شــوت بازيكن نســاجي زيبا و استثنايي بود. شايد هر ۰۱ سال يكبار از ايــن مدل گلهــا در فوتبال ايران ببينيم اما االن ســه تيــم در كورس قهرماني هســتند و هر يــك امتياز باقيمانده تــا پايان فصل در قهرماني استقالل تأثيرگذار است.

از تيم قلعهنويي چقدر شــناخت داريد؟ خط حمله و هافبــك تيم قلعهنويي خطرناك است. البته استقالل هم خط حمله خوبــي دارد كه ميتواند باعث شــود تيم گلگهر عقب بايستد ولي بازي پر فشار و سنگيني در انتظار هر دو تيم خواهد بود.

مثلث خط حمله استقالل را چطور ديدهايد؟ به نظرم هر سه نفر وظايفشان را خوب انجام ميدهند. مهدي قايدي پس از مدتها افت محسوس، حاال عالي كار ميكند و همان انتظاري كه از قايدي ميرفت در اين چند بازي برآورده شده است. اميدوارم در بازي با گلگهر هم تأثيرگذار باشــد. ارسالن و محبي هم خوب كار ميكنند و مكملهاي خوبي براييكديگر­ند.

محروميتساپ­ينتودراينچ­ندبازي چهتأثيريرو­ياستقاللدا­شته؟ حرف زدن درباره مشــكالت ساپينتو فايدهاي ندارد. حرف را به آدم يك بار ميزنند نه دو بار يا ســه بار. اين ماجرا براي چندمين بار اســت كــه تكرار ميشــود! چقــدر بگوييم كه محروميت سرمربي به تيمضربهميز­ند؟در همين بازي مقابل نساجياگرسا­پينتو كنارزمينبو­دقطعاً روي تيــم تأثيــر ميگذاشــت و شايد نتيجه را تغيير ميداد. راهكاريپيش­نهادميكنيد؟ به نظر من اين محروميتها فايدهاي ندارد. باشگاه استقالل باشگاه كوچكي نيست. استقالل مجموعه بزرگي است كه الاقــل ۰۳ ميليون هــوادار دارد. مديران باشگاه استقالل بايد با قدرت و از باال با ساپينتو برخورد كنند.

مثال چه كار كنند ساپينتو متوجه اشتباهشميش­ود؟ نبايد اين رفتارها را زير سبيلي رد كرد. نبايد مالحظه كــرد! بايد او را جريمه كننــد. اگر بابت هر محروميت ۵ هزار دالرجريمهش­ودآنوقتمين­شيندسر جايــش و ديگر از اين كارها نميكند. كامال مشخص اســت كه محروميت اثريروياون­داردچونفقط­ميرودآن بــاال مينشــيند، قهوه ميخــورد و بازياش را در آرامــش ميبيند. اين دردي از استقالل دوا نميكند. مربي بايد باالي سر تيم و كنار خط بايستد.

چهتوصيهايب­هباشگاهدار­يد؟ باشگاهاستق­اللبايدساپ­ينتورانقره­داغ كند. اگر اينطور نباشد ساپينتو باز هم محروم ميشــود و باز هم استقالل از نبودشضررمي­كند.ازاينهفتهت­اآخر فصل بازيهاي حساســي داريم كه ساپينتو بايد كنار زمين بايستد و تيم را همراهي كند.

اينموضوعبا­عثناراحتيه­واداران نميشود؟ هركسميخواه­دناراحتشود،بشود. وقتي تيــم در پايان فصــل به خاطر همين۲ امتياز بازي با نساجي قهرماني را از دست بدهد كه خيلي بدتر است و ناراحتياش براي ۰۳ ميليون هوادار به مراتب بيشتر از اين است. اگر هم او با اين اســتقالل پرمهره و تيم قهرمان فصل قبل نتيجه گرفته، وظيفهاش را انجام داده، دليلي ندارد كه نتايج اخير باعث شــود ســاپينتو در هالهاي از مصونيت قرار بگيرد. پولش را ميگيرد و هيــچ چيز به انــدازه جريمه نقدي نميتواند او را به خودش بياورد.

حرکاتمربی پرتغالیرا زيرسبيلي رد نكنيم

 ?? ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran