KHABAR VARZESHI

سرمربيتيمم­ليانتخابوم­عرفيميشود

-

با مرخص شــدن وزير ورزش و جوانان به زودي ســرمربي تيم ملي از ســوي فدراسيون فوتبال معرفيميشود.چندروزپيشم­هديتاجبهدي­دار مخبر معاون اول رئيسجمهور رفت؛ ديداري كه در ساعت0۳:۵ صبح انجام شد. در اين ديدار رئيس فدراسيون فوتبال روند نحوه انتخاب سرمربي تيم

ملي را گزارش داد و اعالم كرد به دنبال جذب مربي خارجي براي تيم ملي است اما ترس از اين دارد كه فدراســيون فوتبــال نتواند دســتمزد وي را به حســابش انتقال دهد و مجــددا پرونده مارک ويلموتس در فوتبال ايران تكرار شود.

در اين ديــدار مخبر ضمن اعالم حمايت

از متن بازی حســاسترين بازي هفته بيستودوم ليگ برتر در تبريز برگزار شــد. تراكتور و پرسپوليس درحالي به مصاف هم رفتند كــه هر دو تيم در هفتههاي اخير شرايط خوبي را تجربه كردند و البته به ۳ امتياز اين بازي نياز مبرمي داشــتند. در بازي رفت دو تيم و در شرايطيكهپر­سپوليسيهاب­ههيچعنوانآ­مادگياين بازي را نداشــتند، تراكتور موفق شــد با گل محمد عباسزاده ميزبانش را شكســت دهد. پاكو خمز كه نتايجخوبيب­اتراكتورگر­فتهبودوحتي­نامشدربين گزينههاي مربيگري تيم ملي هم مطرح شد، اميدوار بود مثل برديف ۳ امتياز را از پرســپوليس بگيرد. از آنطرف پرسپوليس هم به دنبال بازگشت به صدر جدول بود و گرفتن انتقام بازي دور رفت هم انگيزه ديگر پرسپوليس براي موفقيت در تبريز بود.

دقايقي قبل از شــروع بازي اعالم دولــت از تيم ملي فوتبال ايــران از مهدي تاج خواســت در مورد مسائل فني تيم ملي با وزير ورزش و جوانــان هماهنگي كند. وزير ورزش و جوانــان پيش از اين خــود را نماينده دولت و رئيسجمهور در تيم ملي معرفي كرد اما گفت در انتخابهاي تيم ملي دخالت نميكند. با اين

شــد محمدرضا اخباري گلر اصلي تراكتور به دليل مصدوميت نميتواند مقابل پرسپوليس بازي كند و احســان مراديان جايگزين او شد. همچنين اولين حضورخايمهر­ومرومهاجمج­ديدواسپاني­اييتراكتور در تركيب اصلي از نكات جالب تركيب اين تيم بود. تركيب پرســپوليس هم نسبت به بازي قبلي مقابل نفتمسجدسلي­مانسهتغيير­داشتوعيسيآ­لكثير جــاي خود را به محمد عمري پديده اين فصل ليگ برتر داد و گولسياني هم كه در حين گرم كردن دچار مصدوميت شــد، از تركيب خارج و فرشاد فرجي در تركيب اصلي قرار گرفت.

حدود 0۲ دقيقه مانده تا شروع بازي هم كمال كاميابينيا جانشين ميالد سرلك شد تا يحيي با دو تغيير اجباري كار را آغاز كند. در ۵1 دقيقه ابتدايي پاسهاي اشتباه دو تيم زياد بود و بازي خوبي را شاهد نبوديم. هرچه از زمان بازي ميگذشت، سرعت كار

باالتر رفت و دو تيم بازي هجومي را در دستور كار حال تاج به سبب احترام به وزير ورزش و جوانان و همراه داشــتن حمايت دولت در جذب مربي خارجي، دستور مخبر را اجرايي خواهد كرد و با توجه به مرخص شــدن حميد ســجادی در روزهاي آتي و پيش از اعالم نام سرمربي به ديدار وزير ورزش و جوانان خواهد رفت. قرار دادند. تغيير شيوه پرسپوليس در نيمه نخست جواب داد و ۲ گل زيبا روي ضدحمالت به ثمر رسيد.

در نيمه دوم خمز با تغييراتي كه در تيمش ايجاد كرد، باعث شد تراكتور نمايش بهتري داشته باشد و به ۲ گل هم رسيد ولي اين پايان كار نبود و در آخرين دقايق بازي پرسپوليس به گل برتري رسيد و موفق شد به ۳ امتياز بسيار مهم بيرون از خانه برسد.

شرحگلها دقيقــه ۸۱: جوانترين بازيكــن تركيب پرسپوليس روي پاس خوب ترابي، با يك شوت زيبا و زميني از پشت محوطه دروازه حريف را فروريخت. (تراكتور صفر- پرسپوليس يك)

دقيقه ۱۳: حركت انفــرادي عالي محمد عمري، پرســپوليس را در موقعيت گلزني قرار داد و زننده گل اول بازي ترجيح داد توپ را در دهانه دروازه به ترابي پاس دهد و اختالف دوبرابر شــد. (تراكتور صفر- پرسپوليس ۲)

دقيقه۷۶: سانتر بينقص ابوالفضل رزاقپور از ســمت چپ روي سر محمد عباسزاده نشست و مهاجم تراكتــور بدون مزاحمت خاصي از ســوي مدافعان پرســپوليس با ضربه سر گل زد. (تراكتور يك- پرسپوليس ۲)

دقيقه ۴۸: عبــاسزاده كه خودش پنالتي گرفت، پشــت ضربه پنالتي ايســتاد و با پاي چپ و شوتي محكم توپ را به وسط دروازه بيرانوند فرستاد. (تراكتور ۲- پرسپوليس ۲)

دقيقه ۵+۰۹: ارسال سروش رفيعي از روي يك ضربه ايستگاهي را ابتدا مدافعان برگشت دادند ولي در يك رفت و برگشــت توپ به وحدت هنانوف رسيد و اين مدافع پيشتاخته در آخرين ثانيه بازي موفق شد گل برتري پرسپوليس را بزند. (تراكتور ۲- پرسپوليس ۳).

 ?? ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran