KHABAR VARZESHI

گاهي اوقات پول ناهار جلسه کميته فني را هم از جيب خودمان ميدادیم

-

صبح ديروز اين خبر مطرح شد كه پس از تحوالت صورت گرفته در باشگاه سايپا، حميد استيلي به عنوان مدير فني جديد اين تيم تهراني انتخاب شــده و همين مسئله و البته موارد ديگر در فوتبال ايران دستبهدستهم­دادتابااست­يليصحبت كنيــم و اين چهــره خوشاخالق مثل هميشهباصرا­حتپاسخگويس­ؤاالتخبرور­زشي شد تا مصاحبه جذابي از آب دربيايد.

مذاكرهتلفن­ي در رابطه با باشــگاه سايپا تا االن كه با شما صحبت ميكنم (ساعت 0۳:۶1 يكشنبه) حكمي دريافت نكردهام. البته به صــورت تلفني در رابطه با بحث مديرفنــي صحبتهايي انجام شــده اما حكمي نگرفتهام.

نياززلزلهز­دگان ما به عنــوان اهالي ورزش و افرادي كه لطف مردم هميشــه شــامل حالمان ميشــود، مسئوليت اجتماعي هم داريم و بايد در مواقعي كه مشكالت به وجود ميآيــد، كمك حال ســاير هموطنان خودمان شــويم. در رابطه با بحث زلزله دلخراش شهرستان خوي هم خوشــبختان­ه ورزشكاران و هنرمندان مثل هميشــه پاي كار آمدند و پيگير شدند. مســئله مهم در حال حاضر بحث سرماي هواست. با چادر نميتوان سرما را مهار كرد و حتماً بايد بــراي اين عزيزان كانكس تهيــه كرد. البته ساختن منازل تخريب شده هم بسيار مهم است. خوشبختانهم­هندسفتاحرئ­يسبنيادمست­ضعفان قول تهيه ميلگرد و سيمان را داده است. اين نكته را فراموش نكنيد كه بهتر است به جاي اينكه كار به صورت جزيرهاي جلــو برود، همه به صورت واحد كمك كنيم. دقيقــا مانند همان كاري كه االن در تركيه براي زلزلهزدگان انجام ميشود. واقعا براي خود من ارزشمند است كه ورزشكاران و هنرمندان تا اين حد پيرامون مسئله فوق احساس مسئوليت ميكنند. مردم عادي هم همينطور. خانمها الهه و شهربانو منصوريان، آقاي علي فتحا...زاده و بسياري از ورزشــكارا­ن و هنرمندان پاي كار هستند. مردم عاديهمباوج­ودشرايطاقت­صادي،واقعاسنگتم­ام ميگذارند. همين ديروز يك شهروند محترم به من زنگ زد و گفت يك كاميون كمك غيرنقدي آماده كردهوميخوا­هدآنرابهدس­تزلزلهزدگا­نبرساند.

مراقبت از اسطورهها خيلي خوشحال شدم كه علي دايي در مراسم فيفا *شركت كرد. علي باعث افتخار ماست. اين اسطوره

و بقيه اسطورهها چه در عرصه ورزش و چه در عالم هنر و دنياي علم به همين راحتي اسطوره نشدهاند و جدا از زحمات خودشان، براي آنها هزينه مادي و معنوي فراواني هم شــده اســت. ايــن افراد مايه سرافرازي مملكت هســتند و بايد از اسطورههاي خودمان مراقبت كنيم تا هميشه براي ايران باقي بمانند و مايه مباهات باشند.

نداشتنآيند­هنگري باور كنيد خسته شديم از بس در رابطه با تيم اميد و به طور كلي انتخاب ســرمربيان تيم ملي حرف زديم اما كســي گوش نكرد. واقعــا ما در فوتبال خودمــان چيزي به نــام آيندهنگــر­ي نداريم و نميدانيم مثال براي چهار سال آينده با كدام برنامه بايدكارراج­لوببريم.براساساساس­نامهفدراسي­ون فوتبالكميت­هفنيبايدسر­مربيآنراان­تخابكند اما آيا واقعا چنين اتفاقي رخ ميدهد؟ هركسي را بهر كاري ساختهاند براي مثال من كه نميتوانم عضوكميتهبا­زاريابيوكم­يتهداورانب­اشم.كميته فنــي بايد متشــكل از افــراد سينهســوخت­ه و خاکخوردهفو­تبالباشدكه­بدونهيچغرض­ورزي منافــع فوتبال را مد نظر قــرار بدهند و بهترين تصميــم ممكن را پيرامون امــور فني و گزينش سرمربيان تيم ملي اتخاذ كنند.

نبودن در كميته فني درچنينشراي­طيترجيحميد­همعضوكميته­فني نباشم اما بزرگان و افراد دلسوزي در فوتبال ايران داريم كه ميتوانند در اين كميته حاضر شوند و به فوتبال ما كمك كنند. شايد براي شما عجيب باشد در آن مقطعی كه ما عضو كميته فني بوديم، بدون هيچ چشمداشــت مالي كار كرديم و حتي گاهي اوقات پول ناهار را هم از جيب خودمان داديم!

توهين به مربي ايراني آقاي مجيــد جاللي در مورد بحث نــوع رفتار با سرمربياناي­رانيدرتلوي­زيونتوضيحد­اد.اينشكل انتخاب واقعا توهين به مربي ايراني بود و حتي شأن تيم ملي را هم پايين آوردند.

مناظرهفوتب­اليها همانطور كه گفتم ما اصال برنامه و چشماندازين­داريمكهميخ­واهيم در جام ملتهــا چه كار كنيم و چهار سال ديگر كجاي فوتبال دنياوآسياب­اشيم.اينكهسرمرب­ي تيم ملي ايراني يا خارجي باشد همدقيقابهه­مينمسئلهبر­ميگردد. به نظرم بچههاي فوتبالي و مليپوشان اسبق بايد در يك برنامه حاضر شوند و مديران حال حاضر فوتبال هم طرف مقابل بنشينند تا در نهايت ادبواحترام­يكمناظرهصو­رتبگيرد.مليپوشان گذشــته از اين مديران پيرامون وضعيت و اهداف فوتبالبپرس­ندوجوابآنه­ارابشنوند.درنهايتهم مردم خودشان قضاوت كنند.

انتخاب سرمربي تيم ملي؟ واقعا بايد از برخي مديران محترم فوتبال كشــور پرسيد شما چطور به خودتان حق ميدهيد براي تيم ملي سرمربي انتخاب كنيد؟ چنين كاري در حيطهتواناي­يووظايفكمي­تهفنياست.برايمثال مگر ما ميتوانيــم طبابت كنيم؟ مگر ما به صرف اينكه فوتباليست بودهايم ميتوانيم عمل جراحي انجام بدهيم؟ آيا واقعا به اين مســئله فكر شده كه چرا پس از گذشت اين همه سال، هنوز صحبت از توانايي آقاي دادكان و آقاي صفايي فراهاني است؟ اســم اين دو نفر مطرح ميشود چون واقعا درست رفتار ميكردند و مديريت خوبي داشتند.

پيروزي بر آمريكا

 ?? ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran