ماهنامه فرهنگی اجتماعی شماره501- خرداد6931

Manzel Magazine - - Cover Story -

صاحبامتیازموسسهتصویرمنزل شورایسیاستگذاری

محمدجانیعلیآبادی محمدحسنمحسنی محمدرضامحسنی مسعودباقری مرتضیجوادی مهدیسخاپور صباحکالنکی مدیرمسئولالمیرازنگنه سردبیرصباحکالنکی دبیرتحریریهاللهداورپناه

اعضایتحریریه فرحنازهمدانیزاده، اشکانخسروپور،فاطمهافشاریان، ثمینافراهانی،صدفحقیقت، معینقوی

همکارانتحریریه سپیدهنعمتزاده، فائزهرضایی،زهراساداتحسینی،پرهامشکوهی، بهارهقدیر،صباصوفی،حدیثحقیقت، سمیهمنوچهری،فاطمهمرادی،فرشتهامیرخانی

مدیرهنری سمیرافرجی عکاسجلدمیالدپروز عکاسان سودهحاجیکرم

عکاسوادیتورعکس میالدپروز ویراستارطلوعحقیقت امورچاپسعیدمحسنی

لیتوگرافی،چاپوصحافی

نقشبرتر۵12۸0۹۴۴-120 نشانیخیاباندکترشریعتی،روبرویحسینیه ارشاد،بنبستهدیه،پالک21،طبقهدوم تلفن 2۳0۵11۷0

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.