محصوالتی برای لوکسپسندها

Manzel Magazine - - Cover Story - نویسنده:سپیدهنعمتزاده

زندگی لوکس با مفهوم زندگی در شرایط آسایش و رفاهی که دسترسی به آن برای همگان امکانپذیر نیست، جذابیت بسیار باالی برای انسان دارد. مفهوم الکچری ابتدا از فرانسه آغاز شد و زمانی که به انگلستان رســید بار منفی زیادی پیدا کرد که در آن دوران به معنای مصرفگرایی و اختالف طبقاتی بود. با گذشت زمان، اوایل قرن 17 مفهوم منفی الکچری آرامآرام تغییر کرده و اشراف تمایل زیادی به این سبک نشان دادند. مفهوم لوکس بودن از آن دوران تاکنون تغییرات زیادی پیدا کرده و درعینحال بهعنوان یک سبک زندگی با ابعاد مختلف جای خود را در زندگی افراد باز کرده و به نظر میآید که رشد فروش کاالهای لوکس ادامهدار بوده و خیال توقف هم ندارد. در این فصل با توجه به عالقه روزافزون هموطنانمان به این سبک، قصد معرفی سبک دکوراسیون لوکس و محصوالت و پروژههای این حوزه را داریم؛بههمینمنظوردراینمطلببهمعرفیتعدادیازبرندهاومحصوالتلوکسویترینکاالهایچیدانهمیپردازیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.