طراحیمجتمعمسکونیهیمان

Manzel Magazine - - Cover Story - نویسندهوگزارشگر: فائزهرضایی

همه ما رهگذر این زمان و مکان هستیم و از این میان گذر میکنیم. هدف وجودمان این است که نظارهگر باشیم، یاد بگیریم، رشد کنیم، عشقبورزیموسپسبهخانهبازگردیم... قطع ًا باید جایی را خانه نامید که با روح آدمهایش انس داشته باشد. جایی برای آرامش و فرار از خســتگیهای روزمرگی، جایی برای زیستن!خانهرابایدآراستوبهزیباترینشکلتزئینکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.