سفرهافطاراینستاگرامرها

ماهرمضاندرخانههایایرانی

Manzel Magazine - - Cover Story - نویسنده: صدفحقیقت/کارشناسطراحیمحیط

ماه رمضان با خود عطر و بوی دیگری میآورد؛ یاد ربنای زمان اذان که میافتم قلبم به تپش درمیآیــد. یادش به خیر آن روزها که اولین روزه ماه را در خانه مادربزرگ باز میکردیم، چه هیجان و ذوقــی از صبــح در دل کوچکم جنبوجوش میکرد، ولی خوب میدانم که آن سفره رنگین افطار هرگز از خاطرم پاک نمیشود. این سنت قدیمی که با فرهنگ ایرانی هم عجین شده برای همه ما یادآور خاطرههای زیباست. در این شماره سه بانوی خوشذوق اینســتاگرامر از چیدمان سفرهافطارخودبرایمانمیگویند:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.