بازسازیسرویسبهداشتی

بازسازیسرویسبهداشتیخودرامدیریتکنید

Manzel Magazine - - Cover Story - نویسنده:سمیهمنوچهری/کارشناسمعماری

اگر به هر دلیلی قصد تغییر ســرویس بهداشــتی خود را دارید، اما نمیدانید از کجا و چگونه شروع کنید با ما همراه باشید. شــاید باور نکنید که تغییرات هرچند کوچک در این قسمت از خانه تا چه حد میتواند بــر زیبایی آن تأثیر بگــذارد. مهمترین کاری که قبل از هر اقدامی باید انجام دهید، آمادهســازی و برنامهریزی است. اینکه به چه چیزی نیاز دارید؟ چه چیزهای را دوســت دارید و یا باید حذف کنید؟ برای طرح خود چقدر بودجه نیاز دارید؟ پاسخ صحیح به سواالتی از این دست راه را برایتان هموار خواهد کرد. از این سؤاالت که بگذریم قبل از هرگونه اقدامی باید به سراغ افراد حرفهای و متخصص برویدودرموردایدههایتانباآنهامشورتکنید.

خیالپردازی نکنید! ابتدا طرح موردنظرتان را بر روی کاغذ پیاده کنید. محل قرارگیری هر یک از عناصر را مشخص نمایید. مراقب باشید که اندازه وسایل رامناسببامتراژفضاانتخابکنید.اینمسئلهبهخصوصدرموردروشوییاز اهمیت باالیی برخوردار است. حتماً زاویه بازشو در را نیز مد نظر داشته باشید. اگرفضایکمیداریدازروشوییدیواراستفادهکنیدتادمپاییبهراحتیدرزیر آن قرارگیرد. گاهی اوقات در خیال خودمان لوازمی لوکس و بزرگ را پردازش میکنیم،ولیدرحیناجرامتوجهمیشویمکهآنچهاتفاقمیافتدباتخیلما خیلی متفاوت است. همین امر سبب ناامیدی و آزارتان خواهد شد؛ درنتیجه واقعگرایانه طراحی کنید. دقت کنید که بودجه و متراژ نیز از مهمترین نکات درطراحیبهحسابمیآیند.

نکتهمهمدرطراحیواجرا

ابتدا فهرســتی تهیه کنید و کارهایی که قصد انجام آنها را دارید یادداشــت نمایید. لطفاً واقعنگر باشــید و منطقی برنامهریزی کنید، سپس با توجه به بودجهای که دارید، عناصر موردعالقه خود را به لیســت اضافه نمایید. عجله نکنید! با حوصله در بازار و مراکز خرید جستجو کرده و کاالها را از نظر قیمت وکیفیتموردبررسیقراردهید. حتماً با چند پیمانکار قرار بازدید و مشــاوره بگذارید. هرگز کارتان را به اولین فردی که مواجه شدید نسپارید. ایدهها و روش اجرای هر یک را با دقت بررسی کنید. این کار برای پیدا کردن فرد باتجربه و حرفهای کمک زیادی به شــما میکند. قرارداد را فراموش نکنید. مشــخص کردن تاریخ شــروع پــروژه و اتمام آن، نشاندهنده دقت و تجربه پیمانکار اســت. نکات مهم در انجام پروژه و برآورد هزینه را حتماً در قراردادتان ذکر کنید، البته این را نیز بدانید که همواره باید منتظرهزینهواتفاقاتغیرمنتظرهدراجرایکارباشید. حتماًدرقراردادتانذکرکنیدتمامتغییراتواقداماتجدیدیکهدرحینکار تصمیم به انجام آن گرفته میشود با هماهنگی و امضای شما باشد. در غیر این صورت آماده تغییرات ناخواسته و نابهجا باشید که عالوه بر هدر رفت هزینه، تاریخاتمامپروژهرانیزبهتعویقمیاندازد. فراموشنکنیداگرخانهتانمجهزبهیکسرویسبهداشتیاست،قبلازشروع بازسازی،یکجایمناسببرایاقامتچندروزهخوددرنظربگیرید.سرویس بهداشتی از قسمتهای مهم یکخانه است که در صورت در دسترس نبودن آننمیتوانیدبیشازچندساعتدرمنزلدوامبیاورید! اگر قصد جابهجایی سرویس بهداشتی را دارید، باید به لولههای فاضالب دقت کنید. شما نمیتوانید هرجایی که خواستید ســرویس را قرار دهید. تهویه و لولههایاصلیفاضالبازنکاتمهمدرجاگذاریسرویسبهداشتیهستند. نکتهای که از هر چیزی مهمتر است طراحی و انتخاب عناصر مناسب با عادات و سبکزندگیتاناست،پسشرایطزندگیخودراسرلوحهطراحیقراردهید.

فروشندگانسرویسبهداشتیدروبسایتچیدانه:مهرازشید،کهنآشیانهآنامیس،چوبینگسترپدیده،گروهمعماریفیضآبادی

برایدسترسیبهاطالعاتتماسشرکتهایپیشنهادیچیدانهبهصفحات«راهنمایمنزل»درانتهایمجلهمراجعهکنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.