آشیانهدستسازآتوسا

Manzel Magazine - - Cover Story -

نویسنده: صباصوفی/ عکاس: سودهحاجیکرم دراینشمارهمنزلمهمانخانهنیلگونآتوسابهدادهستیم؛خانهای روبهبرجمیالددرانتهایدنجوخلوتیکیازکوچههایشهرکغرب کهازآراستگیونورپردازینمایبیرونآنمیتوانبهرازدرونشپی برد.خالقیتیکهحاصلدرکقویوآکادمیکآتوساازرنگوفرمو جسارتاستفادهازآناستدرگوشهوکنارخانهدیدهمیشود.عالوه برمعماریجالباینگوشهدنجکهازبدو ورودبهشدتجلبتوجه میکند،دکوراسیونویژهایهمدرآنبهچشممیخورد.استفادهاز چوبگرمابخشدرکنارآبیفیروزهایکهبهباوربانویخانه،یادآوردریاو آرامشآناست،جلوهایبینظیربهخانههدیهکردهاست. درادامهباماهمراهباشیدوباایدههایخالقانهآتوسابیشترآشناشوید.

وارد خانه میشــوم؛ خانهای پرنور و رو به جنوب، با نسیم رنگ آبی روحبخش و صدای گوشنواز پرندگان. نشیمن خصوصی در سمت راست و مشرف به آشپزخانه با اختالف چند پله از سطح و ســالن پذیرایی هم با یک پله اختالف ســطح، روبهروی درب قرار گرفتهاند که یک راهروی نهچندان بلنــد نیز آنها را به هم مرتبــط میکند. چوب در این خانه جایگاه ویژهای دارد؛ کفپوش، پلــه و نردهها همگی از جنس چوب طبیعی هستند. هنر در این خانه در گردش است؛ چون بانوی این خانه هنرمند است و این امر از دکوراسیون ویژه و توجه به صنایع دستســاز استفاده شده در منزل بهخوبی آشکار است. آتوسا مجســمههایی از جنس چوب و به زیبایی و با استادی تمام ساخته است. این مجسمهها هر کدام با داستانهای منحصر به خود، زینتبخش گوشهگوشه خانه شدهاند. از مجسمه چوبی2 متری «توتم» در ورودی سالن گرفته تا شیرهای اسطورهای و مجسمههای کاربردی مثل فیل کوچکی که هم بهعنوان صندلی استفاده میشود و هم میز، همچنین صندوق چوبی حکاکی شده کنار پنجره و مجسمههای ریز و درشت دستسازازجنسهایدیگر. همانطور که اشاره شد رنگ غالب این خانه زیبا، آبی فیروزهای است که در کنار رنگ مکملش؛ قرمز به بهترین شکل ممکن در کل خانه به کار رفته و جریان انرژی مثبت را هموارترکردهاست.دیوارسمتچپسالنراباجسارتیمثالزدنیبااینرنگبینظیرو بهصورتیکدست،رنگآمیزیکردهاند.مبلمانسالنپذیرایی،راحتیچرمیبهرنگ شیری روشن است که امکان هماهنگی با ســایر رنگها را فراهم میکند. کوسنهای خوشرنگوباطرحزیبایکاشیکاریایرانیکهمربوطبهبرندپیکولتهستندبهکاناپه مدرنروحبخشیدهاند.ازهمهچشمگیرتر،فرشابریشمنفیسایرانیبهرنگطاووسی وآینهنقرهکارقدیمیرویکنسولاستکهنشانازسلیقهبااصالتآتوسادارد. دو آباژور زیبای صدفی، کار دســت و محصول تایلند بوده و نور کمی به زمین منعکس میکنند. میزهای چوبــی کوچک مزین به نقش خورشــید و یــک صندلی چوبی منبتکاری شــده و فوقالعاده راحت که از دوبی خریداری شده هم در کنار کاناپه قرار دارند.آتوساگلدانیازخانوادهکاکتوسمدادیبابرگهایریزومتفاوترابهعنوانتنها گیاهخانهدرنزدیکیپنجرهقراردادهاستکهدرکنارگرامافونیقدیمیترکیبسنتو

مدرنیتهسالنراتکمیلکردهاست. تابلوهایرنگروغنکاردستآتوسارویدیوارهایسالنخودنمایی میکنند. میزغذاخوریسادهوهماهنگباسایروسایلمنزلودرکنارآنپیانو نیز در گوشه دیگر ســالن قرار گرفتهاند. نکته قابل توجهی در مورد اشیای تزئینی روی میز وجود دارد؛ اینکه آتوسا هیچ ظرفی را خالی روی میز رها نکرده است. لوستر زیبای باالی میز را هم از اللهزار تهیه کردهاست.

شومینهاینفیس

آتوسا درباره گرمترین قسمت خانه؛ یعنی شومینه میگوید: «از نظر رعایت قوانین فنگشویی، شومینه در درســتترین مکان؛ یعنی روبهروی در خانه قرار گرفته است». داخل آن پر از صدف و مرجانی است که با رنگ سفید رنگآمیزی شــدهاند و با ترکیب آبی دیوارها یادآور دریا هستند. 2 مجسمه بینهایت زیبا را که کار دست خودش هستند و یکی از جنس چوب و دیگری ســفال لعابدار است برای تزئینداخلشومینهگذاشتهاست. به سمت نشیمن که رفتیم در دکور سمت چپ راهرو، مجسمههای کوچک چوبی و تکهای از تنه یک درخت توجهم را به خود جلب کرد. آتوسا در این باره میگوید: «این تکهای دورریز از یک درخت بود که موریانهها ســازنده بافت متفاوت آن هستند. آن را برای تزیین اینجا گذاشتم». راهرو با یک گلیمفرش زیبای شــیراز، فرش شــده است. در سمت راست راهرو ســرویس بهداشــتی مهمان قرار دارد که با پرندههای ســرامیکی در حال پرواز تزئین شده و آراســتگی آن چیزی کم از آراستگیکلخانه ندارد.

به آرامش دریا

از پلهها باال میرویم و به نشــیمن خصوصی و آشپزخانه میرسیم. آرامش عظیمی که ناشــی از رنگ فیروزهای و نور فراوان تابیده شده از پنجره اســت در فضا موج میزند. به گفته آتوسا این قسمت خانه قبال ناهارخوری بوده که در بازســازی با برداشتن دیوار آشپزخانه و عقبکشیدنآن،تبدیلبهنشیمنجمعوجورنزدیکبهآشپزخانهو محلیراحتبرایتماشایتلویزیونشدهاست. آتوسا برای مبلمان نشیمن، کاناپهای راحت به رنگ زیبای فیروزهای انتخاب کرده است. این مبلمان مربوط به برند ایرانی ایتال فوم است و به گفته آتوسا سالهاســت که باکیفیت باالیش راحتی و آرامش را برایشان به ارمغان آورده و حسن آن هم امکان تعویض روکشها در منزل است که امکان شستوشــوی راحت و حتی تعویض رنگ و نقش پارچه را هم بهراحتی فراهم میکنــد. یک میز چوبی با تنه درخت که کار دســت ایرانی اســت هم در کنار کاناپه قرار دارد که بهعنوانمیزتلفنازآناستفادهمیکنند.صندلیزیبایمنبتکاری شدهای که جفت آن هم در ســالن بود در کنار کاناپه گذاشته شده است. به گفته آتوسا این صندلی نشــیمن، فوقالعاده راحت بوده و مقاومت بسیار باالیی در برابر وزن دارد. ساختار ضربدری آن راز این همهحسناست. لوستر آبی و نقرهای نشــیمن نور را دوچندان کرده است و با لوستر سالن همخوانی دارد که هر دو را از اللهزار به قیمت حدودی061 هزار تومانبرایهرشاخهتهیهکردهاست. کوسنهاوآباژورکنارتلویزیونمربوطبهبرندپیکولتهستند. آشــپزخانه با پنجرهای که به زیبایی تزئین شــده در سمت راست نشیمن قرار داشته و رادیو و ســماور قدیمی آن هم در اولین نگاه به چشم میخورند. به قول آتوســا میز و صندلیهای لهستانی که در مرکزآشپزخانهگذاشتهشده،بسیارراحتوسبکهستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.