سخنسردبیر

بهمنزلخوشآمدی

Manzel Magazine - - Cover Story -

از روزهای پرهیاهوی قبل و بعد از انتخابات فاصله گرفتهایم و آرامش و ســکوت شیرین روزهای اول ماه رمضان را در خردادماه آفتابی مزه میکنیم. ساعتهای کشدار و آرام این ماه، جان میدهد برای خواندن و غرق شــدن در خط به خط کتابها و مجالت. ما هم ســعی کردیم در مجله منزل به ســهم خودمان دستتان را خالی نگذاریم. در فصل سبک زندگی به ســراغ چند بانوی باســلیقه ایرانی رفتیم تا از چیدمان ســفره افطارشان ایده بگیریم. در فصل طراحی منــزل مجموعه مطالبی را با عنــوان روایت خانه آغاز کردهایم کــه بهعنوان خانه اول، مهمان رضا عابدینی؛ جهانگرد و ســفیر کمپین «ما یکی هستیم» شــدهایم. برای اهالی منزل که سفر دلچسبی بود، امیدواریم بر دل شما هم بنشیند. هرچقدر هم که در نقد تجملگرایی، سخن ســر دهیم اگر کمی با خودمان صادقتر باشیم بسیاری از ما از تماشای خانههای رویایی لذت میبریم و با دیدن وســایل آنها در دلمان قند آب میشود. فصل منزل لوکس که از همین شماره به مجله منزل اضافه شــده، چند برگی را به معرفی طراحیهای دکوراسیون و لوازم و وسایل لوکس میپردازد. مثل همیشه مشتاق شنیدن نظرات و انتقادات ارزشمند شما برای بهبود مجله منزل هستیم.

صباح کالنکی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.