حیاطهای دلانگیز، شب شینیهای دلنشین

Manzel Magazine - - Cover Story - نویسنده: فاطمهمرادی/کارشناسمعماریومنظر عکسباالپروژهگروهمعماریمدام

به فصل گرما که نزدیک میشویم به یاد شبنشینیهای خانه پدربزرگم میافتم. عصر که میشد مادربزرگم حیاط را آب و جارو میکرد و روی تخت چوبی با پشتیهای قرمز و قالیچه دســتباف منتظر ما مینشســت. من دلم قنج میرفت برای آب هندوانههایش. شبهای پرستاره با عطر شمعدانیهای دور حوض را از یاد نمیبرم. تنها شبهایی بود که اجازه داشتیم پا به پای بزرگترها تا دیر وقت بیدار بمانیم. یادم نمیآید ســر آن حیاطهای دلانگیز قدیمی و این شــبهای دلنشــین طوالنی چه آمد! دلتنگ آن شبهایخنکپرستارهام.یادشبخیر!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.