سفرهای ازجنسدعا

Manzel Magazine - - سبکزندگی - _ghazzal

« من متولد ســال هفتاد و ســه و دانشجوی ژنتیک هســتم. بهطورکلی ماه رمضان براي من حس و حال خوبي دارد؛ شــنیدن صداي دعاي سحر وقتي که سحري میخوریم کافي است تا کل روز را شارژ باشم. شنیدن صداي ربنا قبل از اذان و شنیدن اذان با صداي آقای مؤذنزاده هم کافي است تا ماه رمضان خاطره خاص و شــیرینی را براي کل سال به همراه داشته باشد. همیشه سفره را من میچینم، حتي در مهمانیهای افطار خانه مادربزرگم و طبق چیزي که روزهدار الزم دارد تا روزهاش را باز کند، جلوی هرکسی چای یا آب جوش میگذارم. وقت ماه رمضان یاد حرف استادم میافتم که میگفتند در شبهای عزیز، اول براي همسایه دعا کن بعد خودت، چراکه خدا صدای تو را ســریعتر خواهد شــنید. چقدر خوب اســت هنگام دعا خواندن یاد بقیه هم باشیم».

غزلمحمدیسربند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.