دیوارهاینامرئی سیستمویترین

کاربرددیوارههایشیشهایدرساختمان

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدان -

ممکن است شما هم از آن دسته افرادی باشید که وقتی در فضای داخلی آپارتمان، ویال یا محل کار خود هستید از تماشای منظره فضای بیرون ساختمان، لذت ببرید. شاید شــما هم بخواهید به هر دلیلی بخشــی از فضای داخلی ســاختمانتان را بدون از بین بردن دید آن از دیگر فضاها جدا کنید و مرزی مشخص را برایش به وجود بیاورید. آیا تا به حال به ســراغ نما و دیوارهای شیشهای رفتهاید؟ در مورد نحوه اجرا و انــواع آن اطالعی دارید؟ تالش ما در این مطلب بر این است که شــما را به صورت مختصری با آنها آشنا کنیم.

سیستمجامبالکن

این سیستم مخصوص بالکنها و تراسهای منازل آپارتمانی، ویالها و واحدهای اداری– تجاری اســت. بهطوری که زمانی که سیستم بسته است فضای داخل کامال از لحاظ گرما، سرما، صدا، برف و باران و گردوغبار عایق میشود و وقتی که یک بخش و یا کل سیستم، باز میگرددفضابدونهیچمزاحمتیبهحالتاولیهخودبرمیگردد.

شیشه این سیستم از نوع8 میل سکوریت است که بنا به درخواست مشتریمیتوانآنراماتویاشفافاجراکرد.

امکان نصب با هر شکل هندســی فضا را دارد و تا ارتفاع 3 متر قابل نصباست.

وقتی شیشهها کنار هم قرار میگیرند بدون هیچ پروفیلی که مانع دید باشــد بهصورت نر و ماده داخل یکدیگر میروند. این امر باعث عایقیبیشتراینسیستمنیزمیشود.

باز و بسته شدن آســان با توجه به یراقآالت و پروفیل آلومینیوم مخصوصازمزیتهایدیگر اینسیستماست.

نظافتشیشهباتوجهبهحرکتریلی–تاشوبسیارآساناست. این سیستم در واحدهای تجاری، پارتیشنهای اداری و باغچههای زمستانی قابل استفاده است؛ بهطوری که با کمک آن میتوان فضاها را با یک حفاظ نامرئی (شیشه) از هم جدا کرد و هر زمان که احتیاج شد بهحالتاولیهبرگرداند.

نوع شیشه این سیستم01 میل سکوریت است که بنا به درخواست مشتریمیتوانآنراشفافویاماتاجراکرد.

میتوان شیشهها را به یک و یا دو طرف جمع کرد تا هیچ پروفیلی رویزمینقرارنگیرد.

وقتی شیشــهها کنار هم قرار میگیرند بــدون هیچ پروفیلی که مانع دید باشد بهصورت نر و ماده داخل هم میروند که این امر باعث افزایشعایقیاینسیستممیشود. اینسیستمباهرطولیتاارتفاع4مترقابلاجراست. باز و بسته شدن و نظافت شیشهها با توجه به نوع خاص یراقآالت وبهتریننوعآلیاژآلومینیومازمزیتهایدیگراینسیستماست.

تخصصوهمراهیباتکنولوژیروز

شرکت نماشیشهای آیســان از ســال 1388 افتخار دارد تا با کسب تجربیات بسیاری در زمینه تولید، نصب و راهاندازی انواع سیستمهای شیشهای متحرک تاشــو، انواع سیستمهای ســقف متحرک نوین و همچنین دربهــای اتوماتیک، فعالیت کند. هدف این شــرکت، اجرای سیستمهای داینامیک؛ اعم از دیوارهای شیشهای و سقفهای متحرک است تا بتوان فضای پوشــشیافته را باز و بسته کرد که این موضوعنوآوریکاربردیخاصیرادرصنعت ساختمانبهوجودآورده اســت. این شــرکت با بهرهگیری از نیروهای متخصص و استفاده از بهترینآلیاژپروفیلویراقآالتروزدنیابهاینمهمدستیافتهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.