لوازمدکوریباتصویرگریهایمن

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه - chidaneh.com/users/nazaninqiaasi41444

رشــته تحصيلي من گرافيك است. هميشــه بين دروس تخصصي، عالقه و استعداد خاصی در تصویرســازی و خلق آثار ذهني داشتم و همواره به فكر ایدههای تصویري در منــازل و حتي در فضاي شــهري و گرافيك محيطي شهرم بودم. من دوست دارم در شادابی و انرژي دادن به فضاي داخلی منازل کمكرسان باشــم و البته که این روحيه اول از همه به خودم و سپس به افراد دیگرهممنتقلمیشود.

ویژگیبرجستهبیشهایها

محصوالتی که من درســت میکنم، کام ًال خالقانه و ذهنــي بوده و تكراري نمیشــوند. من فكر میکنم این دستآفریدهها به ســبك متفاوتي از باقي محصوالت مشابه خود هســتند. در طول فعاليتم، نمایشــگاههایی در شهر گرگان، ساري و تهران در زمينه تصویرسازی برگزار شد که سعی کردم کاربرد استفاده از تصویرسازی در دکوراســيون داخلي را به نمایش بگذارم. در حال حاضر،نحوهفعاليتوارائهمحصوالتمبيشتردرفضايمجازيانجاممیشود.

رونماییبیشههایجدید

در آینده خيلي نزدیك، محصوالت دیگری مانند کاغذدیــواری، پرده، رانر، شمع، گلدانهای خالقانه، سرویس خواب و مبلمان تك و خاص هم در کنار باقی مجموعه تصویرگری بيشه دیده میشــود. من با یاري خداي مهربان، همســرم و خانوادهام راه را به ســمت مجموعه بزرگي در زمينه دکوراسيون داخلي به سبك تصویرگري ادامه خواهم داد. بهعنوان سخن آخر هم اميدوارم براي همه کســاني که در زمينههای مختلف فعاليتهای ذهني، خالقانه و مبتكرانه،کارمیکنند،محيطيفراهمشودکهبتوانندخودرامعرفیکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.