هماهنگی با رنگ قهوهای

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه -

میز ناهارخوری و صندلیهای قهوهای سوخته دارم. رنگ پارچه نشیمن صندلیها نیز به همین رنگ است. حاال تصمیم دارم روکش مبلمان خود را عوض کنم. چه رنگ پارچهای را برای مبل و کوسن پیشنهاد میکنید؟ با توجه به رنگ قهوهای و کرم، دو رنگ را میتوانم به شما پیشنهاد کنم. ابتدا ترکیب فیروزهای که ترکیب بسیار زیبایی با قهوهای میسازد و دوم رنگ خردلی یا زرد که باز هم ترکیب رنگ بسیار جالبی به همراه خواهد داشت. حتماً توجه کنید که بعد از انتخاب رنگ فیروزهای و یا خردلی بهعنوان رنگ مکمل قهوهای سوخته، میتوانید روکش مبل 3 نفره و یا 2 نفرهتان را قهوهای نگه دارید و تک نفرهها را با رنگ انتخابی خود روکش کرده و سپس کوسنهایی با ترکیب دو رنگ انتخاب نماید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.