هماهنگی رنگ لوازم خانگی

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه -

مشغول خرید جهیزیه هستم. با توجه به اینکه برخی از وسایل برقی آشپزخانه به رنگ نقرهای برایم هدیه آورده شده است، آیا الزم است که وسایل بزرگتر آشپزخانه همچون یخچال، لباسشویی، ظرفشویی، مایکروفر و گاز را نیز به رنگ نقرهای بخرم؟

با سالم ترجیحاً انتخاب وسایل آشپزخانه به رنگ سفید مناسبتر است؛ زیرا راحتتر با رنگ کابینت هماهنگ میشود و در صورت ضربه خوردن در اثر جابهجایی و یا خش افتادن، محل آسیبدیده کمتر به چشم میآید. شما میتوانید برای وسایل بزرگ آشپزخانه همچون یخچال و لباسشویی ...و از رنگ سفید استفاده نموده و بقیه وسایل کوچک را به رنگ نقرهای تهیه کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.