با آشپزخانه خود چه کنم؟

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه -

آشپزخانه منزل من بسیار کوچک است و نقشه بسیار بدی هم دارد. به دنبال کسی هستم که خوشسلیقه و خوشذوق باشد و به کمک کابینتهایی مناسب، وضعیت آن را بهبود بخشد. پیشنهاد شما چیست؟ شما میتوانید از راه بخش اهالی فن وبسایت چیدانه با کسانی که در این زمینه فعالیت دارند آشنا شوید و پس از دیدن پروژههای اجرایی آنها، در صورت تمایل با ایشان ارتباط برقرار کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.