رنگ مبلمان

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه -

پارکت من قهوهای، کاغذدیواریها کرم و کابینتهایم نیز کرم قهوهای است. نظرتان در مورد رنگ مبلمان و پرده چیست؟ رنگهای روشن را خیلی دوست دارم. از رنگهای کرم، سبز، سبزآبی، خردلی و رنگهایپاییزیمیتوانیداستفادهکنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.