تجلینگارههای معماریایرانی

Manzel Magazine - - سبکزندگی - chidaneh.com/users/msadria4

نویسنده: بهارهقدیر/کارشناسمعماریداخلی وقتی سخن از جواهر میشود ناخودآگاه نوعی ظرافت و تاللو در اذهان نقش میبندد و چه بهشتی میشود اگر در این میان، اصالت و هندسه معماری ایرانی نیز با این هنر آمیخته شود. آن زمان است که میتوان گفت: جواهری در بهشت معماری ایرانی!

بهشت

بانو مهناز صدریا فارغالتحصیل رشــته طراحی صنعتی دانشگاه هنر اصفهان بوده و در حال حاضر نیز در زمینه طراحی و ســاخت زیورآالت در شــهر اصفهان مشغول به فعالیت اســت. او در خالل سالهای تحصیل در دانشگاه، گرایش طراحی جواهرات را انتخاب نمود و این کار، نقطه آغازی برای شــروع فعالیــت حرفهای او در زمینه طراحی و ســاخت زیورآالتی با رنگ و بوی ایرانزمین شد. ازآنجاییکه تقریباً فرم کلی کارهایش درخت سرو، باغهای ایرانی و بهنوعی تداعیگر بهشــت بود نام بهشــت را برای مجموعه خود برگزید. رنگ در چند سال اخیر، نقش مهمی در طراحی زیورآالت ایفا کرده که این جریان بهصورت ناخــودآگاه در طراحیهای او نیز نمود پیدا کردهوکام ًالمشهوداست. بهطورکلی محصوالت از جنس نقره و برنز ســاخته شده و به صورت تکمحصولیویامجموعهایطراحیوارائهمیگردند. آخریــن مجموعه از آثــار این بانــو با الهــام از بناهــای تاریخی و کاشــیکاریهای مســاجد اصفهان طراحی شده اســت. از آغاز ســعی بر این شــده که در طراحیها از معماری ایرانی و بهخصوص کاشیکاریهای آن که از نظر هارمونی و رنگبندی در میان بناهای تاریخی دنیا شناختهشده، استفاده شــود؛ بهطور مثال در بعضی از کارهاازفرممینیمالشدهبناهایتاریخیدرقالبگردنبندوانگشتر استفادهشدهاست. در حال حاضر، فروش آنالین محصوالت از راه شبکههای اجتماعی و هم چنین خرید حضوری در چند گالری در تهران، اصفهان و خارج از کشورصورتمیگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.