لیرو

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه - ‪chidaneh.com/users/ iro‬ handmade

اینباردربخشمدومعماریمجلهمنزلبهدیارسرسبزوحاصلخیزگیالنسفر کردیم؛جاییکهسبزینگیوطراوت،چشمهارابهاسارتمیبرد. لیرو نیز نام گلی در این خطه است که بانوی کارآفرین؛ آتوسا مرآتی برای حفظ اصالت و پیشــینهاش برای برند خود برگزید. ازآنجاییکه این روزها بیشــتر مردم به دنبال محصوالت جدید و دستســاز هستند، تفاوت این آثار نسبت به محصوالت مشابه خارجی برایشان عیان است. خانم مرآتی که در رشته گرافیک تحصیل کرده است تصمیم گرفت تا در کارگاه تولیدی خود به تولید کیف، شال و بند ســاعتی متفاوت از آنچه در بازار وجود دارد، مشغول شود و با آثار خاص و متفاوت خود به افراد شیکپوشــی که به آراستگی ظاهرشان اهمیت میدهند همقدمگردد. ســبک محصوالت، ســنتی بوده و آثاری که از جنــس پارچه، چــرم، کتان و حتی ترکیبی دوخته میشــوند با نقوش کاشــیکاری بناهای سنتی و مساجد ایرانی، منقش شــده اند. در این آثار، سعی شــده تا با اســتفاده از پارچه و طرح کاشیکاریهای ســنتی مســاجد ایران، بته جقه و طرحهای مخصوص ایرانی، تمدن و فرهنگ آن حتی در ایران هم به شکل پررنگتری در دید مردم قرار گیرد کهمورداستقبالخوبیهمواقعشدهاست. از ســوی دیگر، خوشــبختانه در فراســوی مرزها نیــز نقوش ســنتی ایرانی بســیار موردتوجه و اســتقبال قرار میگیرد؛ بنابراین او نیز ســعی کرده است تا عالوه بــر تولیــدات داخلی با صــادر کردن محصــوالت به خارج از کشــور در نمایش فرهنــگ غنی ایرانی ســهیم باشــد. همچنین محصــوالت از راه شــبکههای اجتماعی و شعبهها در شــهرهای مختلف ایران به فروش میرسد. ســخن پایانی: هدف این بانوی بزرگوار، ارائه محصوالتی باکیفیت و جلب هر چه بیشتر رضایت مشتری بوده و او امیدوار است که روزی خرید محصوالتی با برند ایرانیدراولویتتوجهمردمقرارگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.