آشپزخانهات را نظمبده!

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه - نويسنده: حديثحقیقت/کارشناسدکوراسیونداخلی

زماني كه بعد از یك روز پرمشغله به خانه باز ميگردیم، هیچ چیز بهتر از مرتب و منظم بودن آن، خستگي را از تن بیرون نميكند. نظم و ترتیب در هر مکان و فضایی، حس آرامش و زیبایي آن را چند برابر میگرداند. انجام این كار در آشپزخانه كه قلب هر خانهای نیز به حساب میآید، عالوه بر اینکه كار در این فضا را آســان ميكند در مرتب بودن كل خانه نیز تاثیر زیادي دارد. در این مقاله همراه من باشید تا روشهاي نظمدهي را با هم بررسي كنیم. كابينت كابينت، يكي از اساسيترين وسايل موجود در آشپزخانه است. هرچه تعداد كابينتها بيشتر باشد، آشپزخانه نظم بيشتري خواهد داشت؛ به اين شرط كه بهدرستي از آنها استفاده شود. اگر آشپزخانه شما كوچك است و فضاي كافي براي قرار دادن لوازم آشپزخانه نداريد، دراين صورت اهميت كابينتها بيشتر ميشود. در اين حالت كابينتهايي كه محل ذخيره انواع وسايل؛ اعم از وسايل آشپزخانه يا بستههاي خوراكي و طبقههاي مختلفي دارند، بسيار كاربردي هستند، چراكه ميتوان در يك فضاي كوچك وسايل مختلفي را طبقهبندي كرد تا در عين حال فضاي زيادي از آشپزخانه نيز به هدر نرود.

محصوالت مشابه در چیدانه كابینت ایشکاب حدودقیمت:1تا4میلیونتومان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.