استفادهازسبدوظروفنگهداري

Manzel Magazine - - طراحیمنزل -

معموال كشوها از قسمتهاي شلوغ آشپزخانه به حساب میآيند. به همريختگي آنها باعث ميشود نتوانيم وسايل موردنياز خود را بهراحتي پيدا كنيم و سردرگم ميشويم، پس بهتر است وسايل مختلف درون كشوها را دسته بندي كرده و درآنها قرار دهيم. همچنين گاهي اوقات وسايل آشپزخانه به حدي زياد هستند كه طبقات آشپزخانه فضاي كافي براي قرار گيری آنها را ندارد؛ بنابراين سبدها و وسايل نگهداري راهحل مناسبي براي اين مشكل هستند. وسايل مختلف در آشپزخانه را طبقهبندي كنيد: مواد خوراكي، مواد شوينده، وسايل نظافت و غيره. آنها را در سبدهاي مختلف و در طبقات قرار دهيد. همچنين ميتوانيد از اين وسايل براي نگهداري برنج، ماكاروني، حبوبات، ميوهها و غيره نيز استفاده كنيد.

محصوالت مشابه در چیدانه كابینتهیمان حدود قیمت: ظروف تا07 10 هزار تومان باكس04تا001 هزار تومان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.