خوشآمدید جناب خاکستری!

کدامخاکستری،کجا؟

Manzel Magazine - - طراحیمنزل -

جلوهن‌قر ‌های

خاکستری روی الیافی از قبیل ابریشم، ســاتن، تافته و حریر، نقرهفام بــه نظر میرســد و حالتی لوکس به فضا میبخشــد. اکسسوریها و مبلمان ساخته شــده از فلز مانند استیل، برنز یا کرومهمراهانشیکیبرایچنیندکوراسیونیهستند.

حضور‌خاکستری‌با‌آرایش‌رنگی

رنگهای قــوی و جاندار در کنار خاکســتریها بســیار جلوه میکنند. مجموعه متنوعی از رنگها را میتوان براي این منظور انتخاب کرد؛ خانــواده آبی از قبیل آبی نفتــی و آبی فیروزهای، ســرخابی و قرمز تا انواع صورتیها، زردهــا و نارنجیها و طیف قهوهایهامانندانواعدارچینی،عنابی،آجری،شکالتیو .... خانــواده رنگهــای بهــاری نیز همنشــینان خوبــی برای خاکستریها هســتند: رنگهایی از قبیل ســبزهای بهاری، لیمویی،بنفش،یاسیوارغوانیها.

رفاقتی‌قدیمی‌

خاکستریها از هر نوع که باشــند با دو دوست قدیمی خود؛ یعنی سیاه و ســفید به خوبی به صلح و صفا میرسند؛ فضایی آرام و بــدون جنجــال! فقط باید دقــت کرد بــا ترفندهای دکوراســیونی حالت یکنواخت و خستهکننده چنین فضایی کنترلشود.

ترس،‌ب ‌یترس‌

انتخاب عضوی از خانواده خاکستریها برای مبلمان یا کف، چندان دور از ذهن نیست، ولی براي دیوارها چطور؟ کدام خاکستری را روی دیوار مهمان کنیم؟ اصال چه دیواری را میتوان خاکســتریرنگ کرد؟ دیوار خاکســتری بهخصــوص در فضای مســکونی تا حدی نامعمول و غیرمنتظره به نظر میرســد و شــاید ما را از نتیجه کار بترساند، ولی اگر به دکوراســیونی متفاوت و جذاب فکر میکنید، ترس را کنار بگذارید و خاکستری را انتخاب کنید. فقط توجه داشته باشید برای رنگآمیزی دیوار از رنگهای مات استفاده کنید. مزیت خوب خاکســتریها در این اســت که هم کثیفی را دیرتر نمایش میدهند و هم بــه فضاهای کوچک عمق بخشــیده و آن را جادارتر نشان می دهند.

مهندسی‌خاکستری‌

در اینجا قصد داریم چند راهکار را با شما در میان بگذاریم:

اگر انتخاب خاکســتری برایتان پیچیده و مشکل به نظر میرسد، قبل از خرید رنگ خاکستری تان، از فضای اتاق و لوازمی که درون آن، جای خواهد گرفت، فهرستی تهیه کنید و رنگهای آنها را هم در نظر بگیرید. اگر در فضای شما لوازم یا مبلمان چوبی بیشترین سهم را دارد، پیشنهاد ما انتخاب خاکستری از نوع گرم آن است. خاکستری گرم به خوبی با رنگهای مختلف چوب و رنگهای درخشان جور میشود.

اگر خواهان فضایی آرامتر هستید، از انواع خاکستری سرد کمک بگیرید، چراکه این رنگهــا بیان بصری آرامتــری دارند، ولی اگر میخواهید بیان بصری قویتری داشــته باشید از خاکستریهای پررنگتر اســتفاده کنید. در این صورت هر عامل بصــری در برابر چنین دیواری قرار بگیرد از لحاظ بصــری قویتر و جذابتر به نظر میرسد. رنگ پیشنهادی ما برای مبل یا کمد کوتاه و اکسسوریها، سفید گرم، کرم، برنز یا طالیی یا ترکیبی از رنگ متالیک با رنگ ساده دیگرياست.

حتما پیش از خرید یا انتخاب رنگ خاکســتری دیوارتان به تنوع طیفخاکستریدقتکنید.

به میزان نور و کیفیت نورپردازی فضایتان و حسی که میخواهید در آن حضور داشته باشد، توجه کافی را داشــته باشید. استفاده از آباژور یا نورهــای متحرک رومیزی براي ایــن منظور راهکار خوبی است.

تنوع بافت در فضا در کنار تنوع خاکستریها به شما اجازه میدهد تا با خیال راحتتری شروع به رنگ آمیزی کنید. روش پتینهکاری هم ایده خوبی براي این منظور خواهد بود.

اســتفاده از تنوع خاکستریهای تیره و روشــن با همراهی رنگی متفاوت از آنها از قبیل صورتی گلبهی کــه خیلی هم پررنگ و قوی نباشد در کنار ســفید یا رنگی متالیک مانند نقرهای بسیار شیک و جذاب به نظر ميرسد.

کمی رنگ سیاه در چند گوشه از اتاق فراموشتان نشود. از این رنگ میتوان در یک عثمانی، چند قاب عکس یا تابلو یا در قالب یک مبل یا صندلی تکی بهره برد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.