ماهنامه فرهنگی اجتماعی شماره801-شهریور6931

Manzel Magazine - - News -

صاحبامتیازموسسهتصویرمنزل شورایسیاستگذاری

محمدجانیعلیآبادی محمدحسنمحسنی محمدرضامحسنی مسعودباقری مرتضیجوادی مهدیسخاپور صباحکالنکی مدیرمسئولالمیرازنگنه سردبیرصباحکالنکی دبیرتحریریهاللهداورپناه

اعضایتحریریه فاطمهافشاریان، ثمینافراهانی،صدفحقیقت، معینقوی، فرحنازهمدانیزاده،اشکانخسروپور

همکارانتحریریه سپیدهنعمتزاده، فائزهرضایی،زهراساداتحسینی،پرهامشکوهی، بهارهقدیر،حدیثحقیقت،سمیهمنوچهری، فاطمهمرادی،فرشتهامیرخانی، مائدهضیاپور، صبا صوفی و رادنوش کریمی دبیراجراییشهرزادچراغی

مدیرهنری سمیرافرجی عکاسجلدمیالدپروز عکاسانامیرصادقی،مهدیبیدلوصباصوفی

عکاسوادیتورعکس میالدپروز ویراستارطلوعحقیقت امورچاپسعیدمحسنی لیتوگرافی،چاپوصحافی

نقشبرتر۵12۸0۹۴۴-120 نشانیخیاباندکترشریعتی،روبهرویحسینیه ارشاد،بنبستهدیه،پالک21،طبقهدوم تلفن 2۳0۵11۷0

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.