رنگآمیزی درب کمد

Manzel Magazine - - سبک زندگی -

فاطمه ایمانی ما مستأجریم و امکان تعویض درهای کمد خانه را نداریم. آیا میتوانیم دربها را به رنگهای شادی مثل سرخآبی و سبز، رنگآمیزی نماییم و یا دربها سفید و بعد حاشیه را سرخآبی کنیم؟

استفاده از ترکیب رنگهایی همچون رنگهای صدفی و آبی آسمانی، ضمن ایجاد حس آرامش و زیبایی در ایجاد تغییر در اتاق شما تأثیر بسزایی دارد، اما با استفاده از رنگهای سرخآبی و یا حاشیههایی به این رنگ، فضای خانه تحت تأثیر قرار میگیرد. همچنین استفاده از آیینههای بلند و نصب آنها بر روی درب بر بزرگتر نشان دادن فضای اتاق مؤثر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.