دکوراسیون فضای پرت خانه

Manzel Magazine - - سبک زندگی -

وجیهه پور قاسمیان به منزل جدید نقلمکان کردیم. برای فضای مقابل تلویزیون، مبل ال سفارش دادیم و احتماال یک دست مبل هم بخریم، اما برای دیوار فاصله دو دست مبل چه اکسسوریهایی میتوانم در نظر بگیرم؟ میتوانید روی ستون میانی، ساعت دکوراتیو و یا حتی ساعتهای بلند پاندولی قرار دهید و یا یک میز دکوراتیو تهیه نمایید و یک تک گیاه خاص آپارتمانی و یا یک وسیله دکوری خاص قدیمی مثل گرامافون استفاده نمایید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.