روکش صندلی میز ناهارخوری

Manzel Magazine - - سبک زندگی -

بهاره موسوی برای انتخاب رنگ روکش صندلی غذاخوری باید دقیقا به همان رنگ پارچه مبلمان انتخاب نماییم و یا یک درجه تیرهتر و یا روشنتر؟ ترجیحا برای هماهنگی بیشتر میتوانید به دو صورت عمل نمایید یا دو صندلی میزبان را همرنگ مبلمان در نظر بگیرید و بقیه صندلیها را به رنگ مکمل و یا رنگ روشنتر و یا تیرهتر انتخاب نمایید و یا برعکس. توجه نمایید که انتخاب رنگ صندلیهای دیگر بستگی به رنگهای استفادهشده در فضا حتی رنگ اکسسوریها دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.