مدومعماری شهررابیاویز

Manzel Magazine - - سبک زندگی -

نویسنده: طلوع حقیقت همیشه برایم دلنشین بود تا از هنر بگویم و آن را لمس کنم. دوست داشتم از تمام وجودم استفاده کنم تا دست به خلق چیزی بزنم که از جنس آرام ِش هنر باشد و سبز ِی روح. اینکه بتوانم حرف دلم را در نقطهبهنقطه اثر هنری خویش بازگو کنم، روحم را قلقلک میدهد، اینکه بتوانم با دستان خویش، هوش و ذهن خود را به کار بگیرم و بهپاس حرمت هنر به سراغ آن چیزی بروم که بر ارزش و احترام آن نتوان نازکتر از گل گفت،اینکهچشمانستایشگرمردمانیبرهنرمبنشیندکهازتبارتمدنهنرهستند و تعالی فرهنگ، بر همه و همه سر تعظیم فرود میآورم و به احترام هنر این مرز و بوم کاله از سر برمیدارم. در این شماره از مد و معماری مجله منزل به سراغ بانوان خوشذوق و هنرمند ایرانی رفتیم تا از آنها و روح هنریشان بیشتر بدانیم، پس با ما همراه باشید. مونس جزی بانوی 25 سالهای ساکن تهران است که به طراحی طال و جواهر میپردازد. وی در سال 89 وارد رشته طراحی صنعتی در دانشگاه الزهرا شــد. در حین تحصیل طراحی بهعنوان طراح جواهر در یک شرکت طراحی جواهرات مشغول به کار شد. همین زمینه کاری باعث انتخاب طراحی جواهرات به شکل حرفهایتر شد. بعد از یک سال، مونس تصمیم گرفت تا فعالیت هنری خود را بهعنوان یک طراح مستقل شروع کند تا بتواند بهراحتی و بهدور از هرگونه محدودیت ســلیقهای، تمام ایدهها و تخیالت خود را اجرا نماید. درنهایت در اردیبهشــتماه سال 49، «را» متولد شــد. در انتخاب اســم، لوگو و هویت برند، دقت زیادی به کار رفت، چراکه از نظر مونس، این هنر، فقط یک کسبوکار نیســت! شــروع کاری که با مجموعه اول با نام « ایمان من در حلقه هندسه اندام توست...» و دقت باالیی همراه بود، طالهایی با گوشههایی تا این حد تمیز و مرتب بودند که در دنیای مد امروزی بهنوعی غیرمتعارف و حتی قانونشکن بهحساب میآمد. ناگفته نماند که «را» در ابتدا با همکاری مونس و یکی از دوستانش شروع شد که بعد از گذشت زمانی این همکاری به دلیل تفاوت نگرش در ارتباط هنر و کسب و کار، ادامهپیدانکرد. یک سال از فعالیت «را» میگذشــت و زمان ارائه مجموعه دوم طرحها بود. درســت همین زمان بود که ایده اجرای فرمهای ساده و مینیمال و پیادهسازی شهرهای ایران و جهان در قالب آنها که از دو سال قبل در ذهن طراح بود شکل گرفت. نباید از این مسئله نیز غافل شــد که این طرحهای خارقالعاده، به دلیل تمام ظرافتی که داشتند نوعی ریسک بهحســاب میآمدند، اما بااینحال به دلیل عالقه این بانوی هنرمند به بهترین شکل

خود، پیش رفت. از نظر مونس، شــهرها جزئــی از ما هســتند و رابطــه دوطرفهای با انســانها دارند. گاهی آنها به انســانها معنا میدهند و گاهی هم برعکس. به دلیل همین مســائل بود که عنوان« شــهر من گمشده است...» از اشعار سهراب ســپهری برای این مجموعه در نظر گرفته شد. از توضیحات گسترده طراح از شهر و احساساتی که از آن دریافت میکند به این بخش اکتفــا میکنیم: «هرکدام از مــا روی این کره خاکی شهری داریم! شــهری که چراغهایش پرنورترند... آدمهایش خودمانیترند، خیابانهایش خاطرهانگیزترند، شــهری که تکهای از قلب ماست»! کار کردن بر روی چنین ایدهای و تبدیل تمام این احساســات به یک محصول قابلارائه، کمی ســخت و پیچیده بود. قطعا انتخاب بناها، بررسی فرم بنا، کشیدن نقشه تکتک بناها و انتخاب اندک جزئیاتی از میان تمام آنچه یک معمار برای تعریف هویت و شــخصیت آن بنا بهکاربرده بود، احتیاج به همت و دقتی بسیار داشت. بعد از انتشار اولین عکسها از طرحهای این مجموعه، استقبال زیادی از ســوی طرفداران در فضای مجازی صورت گرفت. ناگفته نماند که محصوالت این گالری در حال حاضر از راه فضای مجازی و شبکههای اجتماعی به فروش میرســد و عالقمندان میتوانند از این راه با این بانوی هنرمند در ارتباط باشند. به گفته مونس به دنبال اســتقبالی کــه از طرحها شــد، گالریها و طالفروشیهای زیادی درخواست همکاری دادند، اما او هنوز هم بُعد هنری برایش در الویت بود و تصمیم دارد این هنر را تبدیل به تجارت کند، البته از میان تمام این پیشــنهادها تنها یک پیشنهاد بود که بر اســاس هویت «را» و با اهداف بلندمدت آن همخوانی داشــت که در حال حاضر هم در حــال همکاری با یکدیگر هســتند و درواقع بهجز خود «را» تنها گالریای اســت که طرحهای «را» بــا حفظ نام در آن ارائه میشود.

ازمیاندستانهنر

مادر و دختر هنردوســت و کارآفرین، بانو فریبا قاســمی تبریزی و دخترشان عطرین ضاد به ترتیب مؤسس و مدیر داخلی پاتوق گالری هســتند. گالریای که در خیابان دربند تهران قرار دارد فضای دلنشــینی برای جمعآوری برندهای دستســاز و یا تماما تولید ایران بهحساب میآید. خانم قاسمی تبریزی که حرفه اصلی خود را شمعسازی میدانند حدود یک سال پیش تصمیم گرفتند تا کار خود را گســترش دهند؛ به همین دلیل به دنبال کســب جواز مشاغل خانگی رفتند و به این شکل «پاتوق گالری» به شکل رسمی شــروع به کار کرد. از نظر ایشان هدف پاتوق گالری در ابتدای راه، حمایت از تولیدات داخلی بود و همچنین تشــویق و ترغیب بانوان هنرمند ایرانی نیز از الویت های آنها به شــمار میرفت. ناگفته نماند که خانم قاســمی تبریزی تصمیم دارند که به حمایت هرچه بیشتر از هنر و هنرمند ایرانی در جهت رشد تولید داخلیبپردازند. دختر خانواده، خانم عطرین ضاد نیز کارشــناس مدیریت اطالعات هســتند و دوره طراحی دکوراسیون داخلی را نیز پشت سر گذاشتهاند. این بانوی هنرمند، هنر را زندگی خود میدانند و کارهای پاتوق گالری را بهشخصه انجام میدهند. ایشــان در ادامه صحبتهای مادر به این نکته اشــاره میکنند که از ابتدا ایده آنها گرد هم آوردن چند برند در قالب یک مجموعه بود. برای این منظور، مدتی محصوالت چند تولیدکننده را بهدقت بررسی کردند و بعد از مصاحبه با تعدادی از آنها قرارداد همکاری بسته شد. الویت آنها در انتخاب کارها، بهروز و باکیفیت بودن محصوالتبود. محصوالت پاتــوق گالــری در زمینه پوشــاک (انواع کیــف، روســری، مانتــو )...و و لوازم دکوراتیو(شمع، ســفال و )... بوده و ســبک آنها ترکیبی از فرهنگ ایرانی و مدرنیته بهحساب میآید. جنس و مــواد محصوالت با توجه به نوع محصوالت متنوع اســت. ویژگی برجســته محصوالت که آنها را از بقیه متمایز کرده است نیز کیفیت عالی و قیمت مناسبشان است. پاتوق گالری عالوه بر فــروش اینترنتی و از راه فضای مجازی، هم اکنــون در دورههای زمانی مشــخص برای معرفی محصوالتش اقدام به برگزاری شو تایمهای حضوری میکند. از طرفی برای همراهی با عزیزانی که در شهر تهران نیستند اقدام به ارسال کاالها نیزصورت میگیرد. بهتر است این مطلب را با صحبت خانم قاسمی، این مادر هنرمند و کارآفرین به پایان برسانیم: «تنها راه یکی شدن رویا و حقیقت، هنر است، به امید روزی که تمامی مردمان سرزمینم با هنر اصیل ایرانی آشنا شوند».

مانتو از دیبا دیزاین- شال و کیف از وستای دیزاین

روسری و کیف از وستای دیزاین

روسری از هما باشامه- کیف از وستای دیزاین

مانتو از دیبا دیزاین- شال و کیف از وستای دیزاین

روسری و کیف از وستای دیزاین

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.