این‌سرامیکب‌رق‌م ‌یزند

Manzel Magazine - - طراحی منزل -

گروههنریزیماسرامیک ظروف سرامیکی میتواند پاسخگوی سبک مدرن، معاصر و ایرانی یک دکوراسیون باشد، اما زمانی که طرحها را مشاهده کنید درخواهید یافت که ممکن است برخی طرحهای انتخابی، تنها پاسخگوی یک سبک باشد؛ برای مثال ظروف سرامیکی برگرفته از هنرهای باستانی زیر با ترکیب رنگهای براق بهتر است در سبک معاصر به کار گرفته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.