لوسترکالسیک

Manzel Magazine - - طراحی منزل -

دردنیایلوسترهادرایران،استفادهازلوسترکالسیک،طرفداران بسیارزیادیدارد.ایننوعلوستربرایخانههاوفضاهاییبا دکوراسیونلوکسوکالسیکبسیارمناسباست.همچنین ازآنجاییکهلوسترهایکالسیکدارایابعادمختلفیهستند، بایدمتناسببامیزانفضاییکهدراختیارماناستبهانتخابآنها بپردازیم.

اهالی فن پیشنهادی چیدانه مجتمعصنعتینورسازان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.