لوسترچندطبقه

Manzel Magazine - - طراحی منزل -

همانطور که از نام این لوستر پیداست، دارای ظاهری چندطبقه و الیهالیه است و از مواد مختلفی؛ اعم از کریستال،شیشه،برنجو...ساختهمیشود.لوستر چندطبقه،لوستریمناسببرایفضاهاییباسقفبلند است، چراکه ارتفاع خود این لوستر زیاد بوده و معموال از آن در فضاهای بزرگ، مانند باغ تاالر و ویال و مسجد ...و استفادهمیکنند.

اهالی فن پیشنهادی چیدانه لوسترستامنس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.