معامرفضاهایهامهنگ!

نویسنده و گزارشگر: ثمینا فراهانی / كارشناس معماری

Manzel Magazine - - معامری و منزل -

همه ما برای انجام امور روزانه به دنبال متخصصان حرفهای هستیم. از خدمات آموزشی- درمانی تا تعمیرات كوچک و بزرگ، همه و همه نیازمند متخصصانی هستند كه میتوانند با باالترین كیفیت، شما را به هدف و مقصودتان برسانند. معماری نیز از این قاعده مستثنی نیست. بدون شک نیاز به دانش و مهارت كافی برای اجرای خواسته شما اولویت این حرفه است، پس اگر شما معمار پروژه خود را بهدقت انتخاب كنید، او نیز ویالی رویایی، آپارتمان و دفتر كار ایدهآلتان را متناسب با سبک زندگی و نیازهای شما طراحی خواهد كرد. معماران و طراحان كارآزموده، تمام گزینههای موردنیاز برای اطمینان از كیفیت فضای كار و زندگی شما را در نظر میگیرند تا در كنار صرفهجویی در مواد و مصالح، پول، انرژی و وقت، آنچه را كه میخواهید با باالترین كیفیت به شما عرضه نمایند؛ به همین منظور، مجله منزل در بخش طراح ماه همچون گذشته سعی دارد یکی از افراد موفق و تأثیرگذار در زمینه معماری و طراحی داخلی را به شما معرفی كند تا بتوانید با متخصصین این حوزه بیشتر آشنا شوید و انتخاب شایستهتری در این زمینهداشتهباشید.باماهمراهباشید.

درباره معمار

علی حمیدی مقــدم، فارغالتحصیل رشــته معماری از دانشــگاه آزاد همدان اســت. وی در ســال 1385 دفتر معماری روند هماهنگ [ L ]را تأسیس کرد. ازجمله افتخارات ایشــان میتوان به مدیر طراحی و ابداع در پروژههای متعدد ملی و بینالمللی، کسب جوایز معتبر داخلی و بینالمللی؛ ازجمله مدال نقره A دیزاین در سال ،2016 عضو هیأت داوران مسابقات معماری، سخنرانیها و ارائه مقاالت متعدد، استاد مدعو دانشــکدههای معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد تهران مرکز و دانشگاه سوره و قرارداد همکاری متقابل با دفتر معماری BIG از کشور دانمارک اشاره کرد.

سبک کاری شما

علی حمیدی مقدم در رابطه با سبک کاری خود میگوید: با مشاهدهای معاصر و مدرن و با شناخت آدم معاصر به ایجاد فضای معماری با توجه به واقعیتهای معاصر میپردازم کــه اکنون در دفتر رونــد هماهنــگ [ L ] مبنای مباحث و طراحی معماری مدرن فضاهای معاصر است. زاویه دید دفترم تحت تأثیر جو اکنون معماری در ایران نیســت، چراکه انتظار جوامع تخصصی و بهخصوص معماری، آن اســت که آنطور که رویای جمعی دستور میدهد عمل کنند. معماری من به سمت زمینهای حرکت میکند که پتانسیلهای زندگی و فضایی کشف نشده و یا طی زمان فراموششده را آشکار نماید. تابهحال نیز پروژههایی مختلف در متراژها و مقیاسهای بزرگ و کوچک، طراحی و اجرا کردیم. ناگفته نماند که مــا به دنبال راهکاری بــرای زندگی بهتر آدمها در هــر فضا و کاربری هستیم ، چراکه معمار بهعنوان استراتژیست و طراح رویداد، مسئولیتی فراتر از وظایف حرفهای بر عهده دارد.

دید کلی به معماری

معماری داخلی را هم در پیوند با شــهر میبینم، چراکه باور دارم شهر از داخل ساختمان شروع میشود. معماری داخلــی، فضایی ایجاد میکنــد که پیوند زندگی آدمهــا با معماری، دقیق، محکم و جزئیتر اتفاق میافتد و ارتباط مستقیم با زندگی روزمره آدمها دارد. بهطور مشــخص در طراحی معماری داخلی به دنبال طراحی سلسله تجربهها در فضای داخل یک ساختمان برای آدمها هســتیم که با توجه به ابعاد آن فضا و مســاحت کمی که دارد موضوعی جذاب و چالشبرانگیــز خواهد بود، چراکه میبایست در یک فضای محدود، آن سلسله تجربهها را با ایدههایی آرمانی برای زندگی افــراد در داخل آن فضا ابداع و ایجاد کنیــم بهطوریکه آدمها فضاهای کشف نشدهای را تجربه کنند.

خانه درونگرا دروس

مرکزخریدماهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.