امیرطالشی

Manzel Magazine - - معامری و منزل -

مؤسس‌و‌مدیر‌دفتر‌معماری‌ باحور

تحصیالت کارشناسی معماری

طراحی و اجرای پروژههای شاخص داخلی: پل عابر لواسان تهران ...و موفق به کسب جوایز متعدد معماری در مسابقات معتبر داخلی: طرح منتخب مجله هنر و معماری سال 1389 منتخب مسابقه معماری شفاف شیشه قزوین 1394 منتخب مسابقه نظاممهندسی بوشهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.