داستان جلد

Manzel Magazine - - News -

زمانی تصور میکردم باید ایرانی بودنم را با تمام وجود فریاد بزنم، غافل از اینکه خون من، بوی ایران میدهد و همین رایحه، کافی است تا دنیایی را بسازم که ایران نه در رنگ و لعابش که در بطن و وجود آن جاری باشد. هن ِر هنرمند سرزمینم را ارج نهادم، سادگ ِی بیریای مردمانم را به عاریه گرفتم و چشم بستم به روی تمام نگاههای گاه تحسینآمیز و گاه سرزنشگر... اکنون من خودم هستم؛ نه رنگی و نه پیرایهای! و خانهام جایی است که من، خو ِد منم!

فاطمه افشاریان

عکاس:میالدپروز درصفحه 60 مطلب«خانه،مهدشکوفاییست» را بخوانید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.