سبک زندگی

Manzel Magazine - - News -

مشــاورهدکوراســیون خالقیتدرمنزل ازمنــزلتامنــزل مدومعماری مفهوم«هنر»و«طراحی»هرگزنمیتوانددوراززندگیروزمرهماباشد.برایاینکهبتوانیم خانهای زیباتر داشــته باشیم، بهتر است روح هنر را وارد «ســبک زندگی» خود کنیم و بیاموزیمکهچگونهمیتواننشانههایریزودرشتآنرادراطرافخودبهنمایشگذاشت. اینفصلسعیداردتاشمارابانشانههاییازایندستآشناکندوگاهنمونههایخالقانهآن رابهتصویربکشد،ردپای«هنر»رادرگوشهزندگیتانبرجایبگذاردولمسلذتزیباییرا بهشماهدیهدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.