خلقزیباییبه همین سادگی

جایاینکوچکدوستداشتنی در دیوار خانه شما خالی است

Manzel Magazine - - سبک زندگی -

نویسنده: فائزه رضایی شاید شــما هم در هر فضایی از منزلتان نیاز به وجود شلف و قفســههای دیواری را برای نگهداری وســایل دکوری و یا بهعنوان المانی تزئینی احساس کرده باشــید، اما موفق به پیدا کردن شلف یا قفسهای که متناســب با اندازه وسایل و همینطور فضای خالی دیوارتان باشــد، نشدهاید. این روش شمارابهرسیدنبهشلفدلخواهتانراهنماییمیکند.

روشساخت

چوبها را با توجه به اندازه دلخواه آمــاده نمایید. نکتهای که در هنگام برش آنها باید توجه باشید این است که تمامی قطعات با زاویه 30 درجه به سمت داخل باشند.

قطعات را با کمک چسب چوب به هم بچســبانید تا به شکل 6 ضلعی درآید، ســپس به مدت یک ساعت اجازه دهید تا خشک شود.

در ناحیه اتصال، دو قطعه چوب را با منگنهکوب محکم کرده و به مدت 24 ساعت اجازه دهید تا کامال ثابت شود.

به کمک کاغذ ســنباده گوشههای شلف را ســنباده کنید تا کامال صاف شوند.

مرحله رنگآمیــزی؛ این مرحله کامال ســلیقهای اســت و میتوانید رنگ مورد نظرتان را با توجه به هماهنگی دکوراسیون خود انتخاب نمایید. در این قســمت برای ثابت نگهداشتن رنگ طبیعی چوب برای سطح داخلی، رنگ زرد و برای سطح خارجی از الک الکل استفاده شده است.

شلف شما آماده اســت و حاال میتوانید آن را در هر قسمتی از دیوارتان نصب و یا با کمک قالب آویزان نمایید.

وسایلموردنیاز چوب کاغذ سنباده چسب چوب منگنه کوب قلمموی اسفنجی رنگ آکریلیک الک الکل قالب آویز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.