غر ق در آرامش رنگها

Manzel Magazine - - طراحی منزل -

نویسنده: صبا صوفی / عکاس: مهدی بیدل ستونهای آپارتمان خانواده دو نفره حسندوست بر همدلی و همفکری استوار است. آپارتمان، نوساز و آمیزهای اســت از رنگهای مالیم و چشمنواز که در همنشینی با نور خورشــید، انرژی ازدســترفته در روزمرگیهای خارج خانه را به اهالی صمیمی آن بازمیگرداند. در تور خانه گردی این شــماره منزل با ایدههای ایــن زوج در طراحی و چیدمانآپارتمانشانبیشترآشناخواهیمشد.

نشیمن

بانو مونا ســرور و همســرش علی حسندوست برای ســاخت و خرید وسایل آپارتمانشان با هم همراه شده و سلیقه مشترکشــان را با هزینهای کم همسو ســاختهاند. مهمترین نکته در طراحی این منزل، ســادگی و استفاده از زمینه رنگی صورتی، آبی، استخوانی و دوری از تجمالت بوده است. در انتخــاب مبلمان نشــیمن، رنگها با رعایــت تضادی مناســب، کنار هم قرارگرفتهاند: کاناپهای با رنــگ آبی مالیم، میز چوبی تیــره، دیوارهایی که با کاغذدیواری استخوانی، لوستر ســفید هماهنگ با دکور، پردهای خاکستری و فرشی که ترکیب رنگیاش هماهنگ با ســایر وسایل است. جالب است بدانید فضای موردعالقه این زوج، نشیمن و آشپزخانه است.

آشپزخانهبهتمیزیبرف

آشپزخانه درست در کنار نشیمن قرار دارد. انتخاب رنگ سفید برای کابینتها سادگی تحسینبرانگیزی به آپارتمان بخشیده است. همانطور که قبال اشاره کردیم دوری از تجمالت در همه فضاها به چشــم میخورد. در آشپزخانه هم تنها به وسایل کاربردی بســنده شده و گلدان ســفید، تنها شی تزئینی روی کابینتبهحسابمیآید.

بهسادگییکپذیرایی

از آشپزخانه که بیرون میرویم، قدم به سالن پذیرایی آپارتمان میگذاریم. برای مبلمان سالن هم به تبعیت از سایر قسمتهای منزل از رنگ مالیم و چوب تیره استفاده شده اســت. دیوار کنار میز غذاخوری با همان کاغذدیواری استخوانی هماهنگ با نشیمن، پوشانده شده و چند قاب خالی، زینتبخش آن گشتهاند، اما برای دیوار سالن، کاغذی گلدار انتخاب شده است. یکی از ویژگیهای بارز منزل خانواده حسندوست، نورگیر بودن آپارتمان است که در کنار کفپوش و کاغذدیواریهای روشن، احساس سرزندگی و تازگی را دوچندانمیکند.

اتاقها

در اتاقخواب با رنگبندی متفاوتی مواجه میشــویم: بنفش که البته در کنار رنگهای مبلمان آپارتمان قابلپذیرش اســت. این بار تختخواب و کفپوش سفید در کنار دیوارها، پرده تیرهتر و تراسی که رو به نور باز میشود، تضاد فضا را کامل میکنند. در اتاقخواب هم با همان رویکرد ســادگی و دوری از وسایل تزئینیروبهروهستیم. دومین اتاق آپارتمان، اتاقی است که با اضافه کردن چند المان سنتی به طراحی متفاوتی رسیده است: گلیم و کوسنهایی که نقش آن را تکرار میکنند، ظروف ســفالین و شــاخههای گلی که هزاران خاطره را تداعی مینمایند و ســماور طالییرنگی که نقطه قوت این چیدمان است. اتاق دیگر که بهنوعی به فضــای کار و کتابخانه تعلق دارد بــا دیوارپوش آبی، کمدهای سفید، فرش مدرن و نور کافیاش پیرو سبک کلی آپارتمان است.

سرویسهایبهداشتی

همانطور که از یک خانه نوساز انتظار میرود، در طراحی سرویسها از مصالح جدید و بهروز بازار استفاده شده است. خلوتی و رنگ روشن آن بر پاکیزگی این فضاتأکیدبیشتریمیکند.

نقشگیاهان

در مورد اســتفاده از گیاهان، صاحبخانه معتقد است تا جایی که سبک ساده منزل تغییر نکنــد باید از گیاه و گلدان اســتفاده کرد، اما در مورد اســتفاده از گلدانها در تراس، دســت و دلبازتر بوده و میگوید در فصل بهار و تابســتان، بالکن را مملو از گل و گیاه میکنیم.

کالم آخر

انتخاب و خرید وســایل برای منزلی که بیشــترین روزهای عمرت را در آن میگذرانی، در عمل، سخت و گیجکننده اســت و پیروی از یک سبک و رنگ مشخص بر این گیجی میافزاید. در این راه، بهره بــردن از تجربه افرادی که فضای آرامشبخش منزلشــان را بدون امکانات و شــرایط خاص و تنهــا با تکیهبر همدلی و پیــدا کردن نقاط مشترکشــان خلق میکنند، بســیار راهگشــا اســت. در این مــورد آقای حسندوست میگوید: «ســبک منزل کامال سلیقهای اســت، اما ما به همه توصیه میکنیم که وســایل ســاده را انتخاب کنند تا بهمرورزمان برایشان خســتهکننده نشــود، همانطور که ما تمام وســایلمان را پنج سال پیش خریدیم و در طی این سالها برایمان تکراری نشدهاند».

1 5

4

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.