منزلگــــــــــــــــــــاه عـــــاشقانههای ستاره و سامان

Manzel Magazine - - طراحی منزل -

نویسنده: فاطمه افشاریان/ کارشناس معماری داخلی عکاس: امیر صادقی اینجا در حاشیه آرام و بی همهمه شهر، زوجی زندگی میکنند که از ازدواجشان چندی بیش نگذشته است. ستاره و سامان قصه ما خانهای ساختهاند که مانند خودشان لطیف و پر از ذوق و هنر است. از نگاه من دکوراسیون منزل آنها حاوی پختگی و اصالتی است که چندان به زوجهای جوان امروزی و خانههای پرزرقوبرق عروسکیشان نمیخورد، اما وقتی چند ساعتی را در کنار ستاره و ســامان عزیز گذراندم این اصالت و زیبایی را بهوضوح در رفتار و شخصیت آنها نیز دیدم. در ادامه، شما را نیز به دیدن و شنیدن قصه این زوج دوستداشتنی دعوت میکنم...

چرا سنتیایرانی؟

وقتی از ستاره درباره دلیل انتخاب سبک ســنتی و مبلمان با طرح گره چینیهای ایرانی پرســیدم، او از عالقهاش به خانههای قدیمی ایرانی و معماری آنها گفت. «من همیشــه عاشــق خانههای ایرانی بودم و دوست داشتم خانه خودم را نیز با همان حال و هوا ایجاد کنم، خوشبختانه ســامان هم با من همنظر بود و درنهایت خانه ما به این شکلدرآمد».

همهجایخانهرادوستداریم!

از ستاره که درباره فضای موردعالقهاش در خانه پرسیدم، تقریباً همه بخشهای خانه را نام برد. او حتی دلش نمیآمد یک گوشه خانه را بر دیگری ترجیــح دهد؛ مبل کنار پنجــره، اتاقخواب، آشــپزخانه، اتاقی که گلدانهای کوچک و بزرگ در آن بهچشم میخورد و ... . با این پاســخ بهراحتی میشــد فهمید که ستاره و سامان تکتک فضاها را با عشق و عالقه چیدهاند.

مبلمانخانهراسفارشیساختهایم!

بیشتر مبلمان منزل ستاره و ســامان توسط برند آل یاسین ساخته شده است. این مبلمان شامل نیم ست چوبی کنار پنجره، ست میز ناهارخوری، سرویس خواب، میز توالت و آیینه قدی ورودی با طرح گره چینی و همچنین میــز جلومبلی با طرح کاشــیکاری ایرانی در وسط آن و میز تلویزیون اســت که هزینه مجموع آنها حدود 22 میلیونتومانشد. تابلوهای زیبایی روی دیوار سالن به چشمم خورد که هنر خانم خانه بود.اینتابلوهاکهنمایشگرطرحهای«مانداال»بودند،بهزیباییتمام

با سبک خانه همصدا شده بودند. خوب است بدانید مانداال (به معنی دایره در سانسکریت) جدولی است هندسی مورداستفاده در ادیان بوداوهندوکهبهعنواننمادیبرایجهانهستیبهکارمیرود.

ازتجربهستارهوساماندرسبگیریم!

ستاره و سامان در میان حرفهای خود به این نکته اشاره کردند که وقتی میخواهیــد مبلمانی با طرح و مدل موردعالقه خود داشــته باشید و بهقولمعروف سفارشی ساز باشد، باید به زمان، توجه ویژهای داشتهباشید؛چوناینگونهسفارشهامعموالزودآمادهنمیشوندو ممکن است بنا به سختی کار و شرایط سازنده نسبت به نمونههای آماده، زمان بیشتری را بطلبند تا به دست شما برسند.

وقتیمردخانهعاشقگلوگیاهاست!

ستاره میگوید: «ســامان از زمانی که مجرد بود به جمعآوری گل و گیاه عالقه زیادی داشت و این عالقه خود را به خانه مشترکمان نیز آورده است، البته من هم عاشق این سبزهای دوستداشتنی هستم، اما سامان در نگهداری از آنها خبرهتر اســت». در گوشهکنار پنجره سالن ســه گلدان زیبا با طنابهای کنفی به زیبایی از سقف آویزان شدهاندکهایننیزازابتکارهایساماندرآرایشگلدانهااست. روزی که در کنار این زوج مهربان گذراندم، یکی از روزهایی اســت که حتمــا در دفتر خاطرات ذهنــم ماندگار خواهد شــد. این زوج دوستداشتنی، سادگی، یکرنگی، اصالت، صبر، متانت و لذت کنار هم بودن را نهتنها در رفتار خود، بلکه در هر گوشــه خانهشان، تمام و کمال معنا بخشیده بودند و به من درسهایی فراتر از دغدغههای خانهوطراحیوچیدمانآندادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.