بوهـــــــو جادوی‌رن ‌گها!

Manzel Magazine - - طراحی منزل -

نویسنده: فرحناز همدانی زاده/ کارشناس هنری

آیا از آن دسته افرادی هستید که به ذوق و احساس هنریشان اجازه ظهور میدهند؟ به کشــف و تجربــه فضایی تازه در دکوراسیون عالقه دارید؟ و یا دوست دارید تا فضای دکورتان را بهشــخصه خلق کنید؟ در این صورت ســبک «بوهو» یا «بوهمیان» را به شما پیشــنهاد میدهیم. افرادی هم که از ترکیب نقوش، تنوع بافت و منســوجات و بازی با رنگهای گوناگون لــذت میبرند و از چارچوبهای رســمی گریزان هستند هم با شیوه این دکوراسیون به هدف خود میرسند. در نگاه اول ممکن است فکر کنید چنین سبکی در وجود خود، آشــفتگی و بیقانونی دارد و انبوه طــرح و رنگ، باعث عدم موفقیت چنین دکوراسیونی خواهد شــد، ولی یقینا چنین نیست.بااینسبک،سرزندگیرابهفضایتانمهمانکنید!

سبکدلشادیکولیوار!

بوهو،سبکیاستکهازدلبرمیآید،باذهنیتفردیهمراهمیشود وشکلعینیبهخودمیگیرد.اینسبکباسادگیوسبکبالی، فضاییسرشاراززندگیوویژگیهایهنریوفرهنگیمتمایزاز دیگرسبکهایچیدمانمیآفریند.فضایاینسبک،منحصربهفرد و غیرتکراری است. میتوان طیف وسیعی از سبک «بوهو» را در نظرداشت،دقیقابههمانگوناگون ِیافرادمختلف.راحتیذاتیو رنگارنگیآن،حالتیبهاصطالحکولیواردارد،شادوسرزندهوپراز تنوع.

ازگذشتهیادگارم!

سبک «بوهو» بهنوعی بازگشت به گذشته هنری و فرهنگی است، اما بر یک سرزمین محدود نمیشود و همین است که چیدمانی با هویت و اصالت فردی میآفریند. قابلیت انعطاف این سبک در تلفیق با سبکهای مدرن مانند «مینیمال» تا سبکهای قدیمیتر مانند «وینتیج» قابلتوجه و راهگشا است.

رنگ

با رنگهایی که بیشتر دوست دارید و به آنها عالقمندید تا حال و هوای فضایتان با آن روبهراه شود، شروع کنید؛ درواقع چون این سبک بیشتر با زندگی به همراه طبیعت شناخته میشود، رنگهای بسیار گسترده و متنوعی خواهد داشت، پس هر رنگی که دوست دارید را به خانه یا فضایتان بیاورید، البته بهتر است یک رنگ را بهعنوان مرجع در نظر بگیرید و بقیه را با آن چیدمان کنید. در این صورت، احتمال سردرگمی در جهان رنگها کاهش مییابد. رنگهای گرم در زمینه رنگهای طبیعت مانند رنگهای خاکی که شامل انواع قهوهایها، قرمز رسی، قرمز آجری، عنابی، دارچینی، زعفرانی، سیاه فلفلی ...و میشود را میتوان در کنار رنگهای سرد تا خنثی، ولی به میزان کمتر استفاده کرد. اگر سبک بوهو با مینیمال همراه شود، میزان رنگهای خنثی بیشتر شده و توجه اصلی به نقوش و بافت معطوف میشود. از گروه رنگهای متالیک بیشتر از رنگ طالیی میتوان بهعنوان تزئین رنگی فضا بهره برد. رنگهایی با زمینه سنگهای جواهرات مانند قرمز یاقوتی، سبز زمردی، آبی فیروزهای و غیره نیز زیاد دیده میشود؛ درواقع قوانین محدودتر کاربرد رنگهای خاص که در دیگر سبکها وجود دارد تا حد زیادی در اینجا وجود ندارد بهغیراز رنگهای دلخواه خودتان.

نقوشتزئینی

تنوع نقشمایهها بسیار است که در این سبک، بسیار به کار طراح میآید. تنها شرط آن، اصالت نقوش و جزئیات نقشمایههاست؛ مانند طرحهای هندسی در گلیم یا جاجیم، نقوش قلم کار پارچهها و پتهدوزیها. اینگونه پارچههاومنسوجاتبهعنوانتزئینکنندهدیوار (تاپستری) و یا بهعنوان پتو یا پارچههای نازکتر که بر روی مبلمان انداخته میشوند، موردتوجه و اقبال طراحان این سبک قرار میگیرند و همچنین بهعنوان پوشش کف و یا فرش و رومیزی نیز در دکوراسیون حضور دارند.

اکسسوریها

هر یک از اشیاء در فضای دکوراسیون، درباره صاحب خود، داستانی تعریف میکنند. در سبک «بوهو» از اکسسوریهای موردعالقه فرد که هویتبخش فضا هستند استفادهشده و چندان به مد روز عنایتی نمیگردد. انواعجعبههایقدیمی،ظروفچینیناهمسان، یادگارهایی از مسافرتها و زمانهای قدیمتر مانند دوران کودکی یا تحصیل، اشیای تزئینی یا کاربردی از دیگر کشورها و درواقع آثار هنری دستساز است که این سبک را متمایز میکند و اصالت خاصی به فضا میبخشد. فرشها و کفاندازهای پرنقشونگار و بهخصوص انواع دستبافتهای بومی و محلی مانند گلیم، جاجیم و گبه و حضور گیاهان اغلب بهاندازه زیاد و یا در اندازه بزرگ و کاشیها و کاغذدیواریهای سراسر نقش، جزئیات دیگر این سبک هستند. پشتیها و بالشهای بزرگ و همینطور آثار هنری در ابعاد بزرگ که روی زمین قرار میگیرند را هم میتوان به این فهرست اضافه کرد. حتی اگر به ظروف کریستال و یا اشیای طالیی و نقرهای و یا از جنس دیگر فلزها عالقه دارید هم میتوانید آنها را در فضایتان به کار ببرید. تنوع اکسسوریها و بافتهای گوناگون با طرح و نقش مختلف در اینجا نکته مثبتی محسوبمیشود.

مبلمان

مبلمانی با طراحی خاص و با پارچههای متفاوت و البته راحت، اصل مهم دیگر در سبک بوهو است. اگر از مبلمان فانتزی استفاده میکنید به راحت ِی آن نیز توجه نمایید. آنچه باید به یاد داشته باشید این است که مبلمان رسمی و یا سبک استیل را فراموش کنید.

مواد و اشیایی با جنسیتهای مختلف را در دکوراسیون داشته باشید و در کنار هم ترکیبی خاص از آنها به وجود آورید. تنها شرط، استفاده از مواد طبیعی است. از موادی که جنسیت یا رنگ براق دارند بهعنوان تأکید یا در حد مزه فضایتان استفاده کنید. توجه داشته باشید که از الیاف و مواد رنگ و رو رفته و فرسوده که کهنه و بیرنگورو شدهاند و همینطور اشیاء و لوازم شکسته و فاقد جذابیت پرهیز نمایید؛ زیرا بخشیدن حس خوب و شادی، ویژگی ذاتی این سبک است. ابتکارات و ساختههای هنری دست خودتان از مواد مختلف و ذوقآزماییهایتان میتواند بسیاربهکارتانبیاید.

نورپردازی

نورپردازی جالب و جذاب با استفاده از نور گرم که حالتی صمیمی و گرم به فضا میبخشد، چراغها با حباب و کالهکهای رنگین و آباژورها و شمعدانهای قدیمی را به فضایتان بیاورید. فراموش نکنید که الزامی برای اینکه همه از یک جنس یا یک رنگ باشند وجود ندارد.

کالمآخر

سبک بوهو، سبک خالقیت فردی است. توجه داشته باشید که بوهو نسبت به دیگر سبکهای دکوراسیون تا حدی نامتعارف و بهشدت فردی و به دنبال آن بسیار متنوع است. برای کسانی که به رعایت اصول و قوانین در دکوراسیون بسیار پایبندند، شاید بد نباشد این سبک را امتحان کنند و با این کار کمی به حال و هوای دل خود و خروج از چارچوبها فکر و آن را تجربه نمایند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.