نکته رنگآمیزی خانه

Manzel Magazine - - طراحی منزل -

نویسنده: سمیه منوچهری/ کارشناس معماری رنگآمیزی دیوارها یکی از آســانترین و ارزانترین شــیوههای تغییر حال و هوا در دکوراسیون منزل اســت. فصل تابستان، بهترین زمان برای رنگآمیزی خانه اســت. اگر قصد انجام این کار را دارید فرصت را غنیمت بشمارید و دســتبهکار شــوید. در اینجا نکات مهمی را با شما در میان میگذاریمتاپروژهتانرابهبهترینحالتبهانجامبرسانید.

رنگهماهنگ

همانطور که میدانید، چیدمان و رنگ مبلمان منزل در انتخاب رنگ دیوارها مؤثر هستند. در قسمتهایی که تراکم مبلمان زیاد است و نور کمی وجود دارد، حتماً از رنگهای روشن استفاده کنید. در قسمتهایی که شدت نور خوب است و مبلمان با تراکم کمتری چیده شدهاند میتوانید رنگهای تیرهتر را وارد فضا نمایید. همچنین قبل از انتخاب نهایی، رنگ موردنظرتان را بر روی یک مقوا با زمینه سفید بزنید و آن را بر روی دیوار موردنظر نصب کنید. چنانچه رنگ موردنظر با محیط هماهنگ بود میتوانید دستبهکار شوید و کل دیوار را رنگآمیزی کنید.

ابزارمناسب

ابزار گوناگونی برای رنگآمیزی وجود دارد که مهمترین آنها قلممو و غلتک است. کار با قلممو کمی سختتر از غلتک است. چنانچه غلظت رنگ، مناسب نباشد، جای موهای قلممو بر روی دیوار باقی میماند، این در حالی است که کار با غلتک بهمراتب راحتتر خواهد بود، چراکه هم جا نمیاندازد و هم اندازه دسته آن قابلتغییر است. شما میتوانید برای سقف از دسته بلند استفاده کنید و برای دیوارها از دسته کوتاهتر. درنهایت چنانچه در رنگآمیزی مبتدی هستید استفاده از غلتک میتواند پیشنهاد مناسبی برایتان باشد. عالوه بر راحتی در رنگآمیزی، شما میتوانید از کارتان لذت نیز ببرید.

نکاتیقبلازشروع

قبل از هر اقدامی شما باید رنگها را بشناسیدتابتوانیدرنگموردنظرتان را انتخاب کنید. رنگها در رنگآمیزی خانه به دو دسته کلی روغنی و اکرلیک تقسیممیشوند،البتهخوداین رنگها دستهبندی و انواع گوناگونی دارند. رنگهای روغنی دارای بو هستند و به زمان طوالنیتری برای خشک شدن نیاز دارند. این رنگها در برابر رطوبت مقاوم هستند و بهتر است در محلهایی در مجاورت با رطوبت زیاد، استفاده شوند. رنگهای اکرلیک، پایه آب دارند و خیلی سریع نیز خشک میشوند و در برابر رطوبت خیلیمقاومنیستند،ولیبرای رنگآمیزیمحیطهایداخلیخانه مناسب خواهند بود. اگر کار را به گروه نقاشی واگذار میکنید حتماً از میزان رنگ و برند رنگ مصرفی، اطالع کسبکنید.

محاسبهمیزانرنگ

همیشه محاسبه میزان رنگ مصرفی، دغدغه افراد بوده و هست. در اینجا فرمولی را به شما آموزش میدهیم که بهراحتی بتوانید میزان رنگ مصرفیتان را محاسبه کنید. ابتدا طول دیوارها را ضربدر ارتفاع آن نمایید، سپس حاصل را بر مقدار رنگی که در هر قوطی هست تقسیم کنید که درنهایت نیز تعداد تقریبی قوطی رنگ موردنیازتان به دست میآید، البته در این فرمول، در و پنجرهها نادیده گرفته میشوند؛ به همین دلیل مقداری رنگ اضافه میآید. شما میتوانید با به دست آوردن مساحت در و پنجرهها و کم کردن میزان آن از مساحت دیوارها، بهاندازه صحیح برسید. فراموش نکنید برای رنگآمیزی در و پنجرهها هم، باید رنگ مناسب خریداری نمایید.

نگهداریازرنگ

چنانچه رنگتان زیاد آمد نگران نباشید. با نگهداری صحیح میتوانید آنها را تا رنگآمیزی بعدی، سالم نگهدارید. اگر د ِر رنگهای باقیمانده را محکم ببندید و هوا نکشد، میتواند برای مدت ۴ تا ۵ سال سالم بماند. دمای مطلوب برای نگهداری رنگ ۵۱ تا ۵۲ درجه است. آنها را در فضاهای بتنی نگه ندارید؛ زیرا قوطیهایشان زودتر زنگ میزنند. بهتر است روی هر قوطی، برچسبی با درج نام و نوع رنگ، تاریخ خرید و مدت ماندگاری بزنید تا قبل از تاریخ انقضا از آن استفاده نمایید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.