درباره میزبان

Manzel Magazine - - طراحی منزل -

آرش وفــاداری، مشــاور مدیریتــی در زمینه ارتباطات و به قول خود ایشــان « ازهمه مهمتر پدر دو پســر» اســت که تا اتمــام مقطع اولیه دانشــگاهی در ایران زندگی کرده و پسازآن برای کســب مدارج باالتر به خارج از ایران عزیمت میکند. مدتی در کشــورهای مختلف به تحصیل و کار میپردازد و در ســال 1387 با عشق فراوانی که به وطن داشــته بازمیگردد. آرش وفاداری نوه رزا منتظمی (استاد آشــپزی و نویسنده کتاب مشهور هنر آشــپزی) و فرزند پدر و مادری هنردوســت و مجموعهدار هم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.