راز و رمز جادویی آسمان شب در دل خانه

سقفسیاه،گزینهایمتفاوتبرایداشتندکوراسیونیچشمگیر

Manzel Magazine - - طراحی منزل -

نویسنده: رادنوش کریمی/ کارشناس معماری

سیاه، رنگ آسمان شب، درخت آبنوس، خاویار و زغال است. این رنگ، یكی از اولین رنگهایی اســت كه در هنر انســان مورداســتفاده قرار گرفته اســت. در دنیای رنگها، سیاه بهعنوان نمایشیترین، قویترین، چشمنوازترین و گرانترین رنگشناختهشدهاست. استفاده از این رنگ در طراحی داخلی، حرفهایی برای گفتن دارد: بیپروایی، خود اطمینانی، شــیكی و مرموزی. شــاید انتخاب رنگ سیاه برای سقف منزل، كمی ناهنجار و خارج از عرف به نظر برسد. ما آدمها همیشه با این باور بزرگ شدهایم كه سقف خانه یا باید سفید و یا یک نسخه كمرنگ شده از رنگ دیوار باشد؛ درحالیكه سقفی با رنگ سیاه میتواند بسیاری از زشــتیها و نقصهای فضا را خیلی هنرمندانه بپوشــاند. شــما همچنین میتوانید به عناصری كه برایتان ارجحیت دارد تأكید بیشتری بورزید و همینطور فضایی دراماتیک و تسخیركنندهراتجربهكنید. اگر هنوز تصور میكنید كه رنگ ســیاه، رنگی یاغی، سركش و بدتركیب در میان چرخه رنگ به شــمار میآید، سقفی به رنگ سیاه باعث كوچکتر و تیره شدن فضای كلی میشود، فضای داخلی خانه را دلمرده و ســرد میكند و باعث ایجاد حس عصبانیت و تحریک آدمها میگردد، بهتر است تا پایان این مطلب با ما همراه باشید تا با تأثیر رنگ سیاه در زیبایی و كاربریبهترفضاآشناشوید:

بازتاب بهتر عناصر دیگر موجود در فضا

بهراحتی میتوان این رنگ را درفضای خانه توسعه داد، چراکه هر وسیله دیگری، مانند اثر هنری، مبلمان و یا چارچوب که در کنار این رنگ قرار بگیرد بهخوبی به چشم میآید و توجهها را به خود جلب میکند. مانند این تصاویر که بســیاری از وســایل موجود در اتاق مانند تختخواب، میز آرایش، کالهک آباژور، کنســول ...و سیاهرنگ هستند و با سقفی به رنگ ســیاه هماهنگی و یکپارچگی کلی در فضا ایجاد شده است.

تأکید بر ساختار کناف سقف

اگر جزئیات معمارانه در طراحی سقف خانه خود، جایی دارد که میتوانید بر آنها تأکید کنید با اســتفاده از ترکیب رنگ سفید و سیاه، جلوهای بینظیر به آن ببخشــید و جزئیات را از هم متمایز کنید. در تصاویری که مشــاهده میکنید پنلهای چوبــی که دارای رنگ سیاه براق هستند بسیار زیبا بوده و به افراد، حسی همچون قصر پادشاهان القا میکنند. ســقف که با دیگر وسایل اتاق تضاد و تقابل دارد دیگر جزئیات معمارانه فضا را برجسته کرده و باعث میشود تا نور ورودی در این اتاق منعکس گردد.

حس دلپذیر فضایی گرم و صمیمی

ســقفهای بلند همیشــه دلپذیرند، اما میتوانند فضایی سرد و بیروح ایجاد کنند. معموال شما دوســت دارید که فضای اتاق پذیراییتان صمیمی و راحت باشــد. اگر ســقف اتاق بلند است، میتوانید آن را ازلحاظ بصری پایین بیاورید و با اســتفاده از رنگ سیاه صمیمیت بیشتری ایجاد کنید.

برای بلندتر جلوه دادن سقف

اضافه شدن مقادیری رنگ ســیاه به فضای داخلی وزن و زیبایی میدهد و باعث میشــود تا معماری آن بهخوبی به چشم بیاید؛ برای مثال اگر شــما در اقدامی زیرکانه ســقف فضای موردنظر خود و همچنین قسمت فوقانی دیوارها را به رنگ سیاه درآورید، مرزها قابلتشخیص نیست و فضای شما میتواند بزرگتر به نظر برســد. عالوه بر این شــما میتوانید با آویزان کردن چلچراغ و یا المپهای آویزان، زیبایی فضا را دوچندان کنید.

خلق فضایی شیک و لوکس

گاهی اوقات یک فضا یا یک اتاق، هیچگونــه جذابیت و معماری خاصی ندارد و درنهایت سادگی یک چهاردیواری است! پیشنهاد میکنیم اگر چنین فضایی دارید، تمامی اسباب و اثاثیه را بیرون برده و شروع کنید به رنگآمیزی سقف به رنگ سیاه و دیوارها را نیز سفید و ســاده رها نمایید. در آخر خواهید دید که رنگ سیاه سقف بهتنهایی و خیلی هنرمندانه باعث جلوه بیشتر فضا شده و جذابیت بیبدیلی به فضا بخشیده است.

ترکیبرنگیسیاهوسفید

یک محیط داخلی تماما ســیاه، بدون هیچگونــه آرامش رنگی، حس اتاق فالبینها را القــا میکند، مگر اینکه با هنر شــما این رنگ، خود را به زیبایی به نمایش بگذارد. رنگهای سیاهوســفید همیشه جفتهای بسیار خوبی هستند. این کنجهای پر جزئیات بســیار زیبا و مالیم هســتند و به دلیل ترکیب رنگهای سیاهوسفید، تمام جزئیات آنها به چشم میآید. همچنین در عکس روبهرو میبینید که چه هنرمندانه ســیاهی سقف با کفپوش مشــکی هماهنگ شــده و جلوه آنها را بیشتر نموده و همچنین کاغذدیــواری با طرحی کالســیک و فاخر با ترکیب رنگی ســیاه و ســفید فضایی بینهایت خاص و شیک را خلق کرده است.

مخفی‌کردن‌تجهیزات‌موجود‌در‌سقف‌مانند‌لول ‌هکشی

اگر فضایی دارید که تصمیم به بازســازی آن گرفتهاید و همچنیــن نمیخواهید هزینه اضافی هم صرف کنید، میتوانید در یک اقدام هوشــمندانه با زدن رنگ ســیاه به همه قسمتها مانند تجهیزات لولهکشی و دریچه ...و همه را پنهان کنید و نمایی یکپارچه بدون کاهش ارتفاع سقف خلق نمایید، البته میتوانیــد با زدن یک کناف یا ســقف کاذب هم به هدف خود برســید، اما مطمئنا این راه، هزینهبر خواهد بود.

جداسازی‌یک‌فضا

اغلب جداســازی یک فضا از فضای دیگر با کاربری متفاوت در پالنهای باز، مشکل است. سقف سیاه میتواند یک ایده جذاب برای مجزا کردن فضای نشیمن از فضای ناهارخوری در فضاهایی با پالن باز باشد. بهخصوص اگر شما از پیشــنهادهای تکراری استفاده از پارتیشنها و یا محدود کردن فضا با کمک فرش و کفپوش خسته شدهاید!

دیوارهای‌سیاه

وقتی در فضایی با دیوارهای سیاهرنگ قرار میگیرید، ناخودآگاه نور موجود در فضای شما کمتر ازآنچه هست به نظر میرسد، ولی اگر عالقه شما به رنگ ســیاه تا حدی است که دیوارهایتان را به این رنگ درآوردهاید به شما پیشنهاد میکنیم سقف را هم یکدست سیاه کنید، ولی حاشیه، قاب در و پنجرهها و مرز بین ســقف و دیوارها را ســفید نگهدارید تا فضایی جــذاب و متفاوت داشته باشید و همچنین با استفاده از اکسســوریهای براق و درخشان مثل فلزات و همینطور با استفاده از آیینه و شیشه در این فضا روشنایی مجازی ایجاد کنید. عالوه بر آن، این انتخاب به شما کمک میکند تا دکوراسیون لوکستر و چشمگیرتری داشته باشید. همچنین میتوان در فضاهایی مستقل مانند حمام و سرویس بهداشتی که معموال وقت زیادی را در آنجا صرف نمیکنید، این کار هنرمندانه را انجام دهید و تفاوت را تجربه کنید.

دورانن‌وجوانی

اکثــر نوجوانها بهخصوص پســرهای پرانرژی به داشــتن اتاقخوابی با ترکیــب رنگی تیره و بهخصوص مشکی تمایل دارند، شما میتوانید به خواسته آنها تن بدهید! رنگ ســیاه، نور را جذب میکند، پــس با ترکیب آن بــا رنگهای درخشــان میتوانید جال و زیبایی دلخواه را به دست آورید. شما باید خیلی زیرکانه با اســتفاده از وسایل و تزئیناتی مانند چراغخواب، گلدان، شــلف ...و با ظاهری براق و پرزرقوبرق با رنگهای سفید، نقرهای، طالیی و کفپوشهایی با طیف رنگی روشــن مثل ســفید و عســلی و یا زیتونی و خاکستری روشن، سنگینی رنگ سیاه را تعدیل نمایید و فضایی بینظیر و جذاب برای او خلق کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.