بهکوسنهای مربعی نه بگویید!

آموزشدوختکوسنمثلثی

Manzel Magazine - - طراحی منزل - نویسنده: ثمینا فراهانی/ کارشناس معماری

همه ما غالبا کوسنها را به شــکل چهارگوش میشناســیم و کمتر کسی است که کوســنی را با هندسهای متفاوت برای دکوراســیون منزل خود انتخاب کند، اما امروز در مجله منزل میخواهیم شما را با ساخت کوسن مثلثیشکل آماده کنیم. این کوسن بهتنهایی میتواند ظاهر منحصربهفردی به فضای نشیمن شما ببخشد و در کنار هر مبل یا صندلی راحتی بهخوبی بدرخشد، پس اگر دوست دارید چهره متفاوتی به فضای دکوراسیون خود ببخشیدتاانتهایاینمطلبباماهمراهباشید.

ابتدا با برش پارچه شــروع کنید. برای این منظور دو مثلث به ابعاد 15×15×15 از پارچه برش داده و سپس یک نوار مستطیل شکل به ابعاد 50 × 4 را از پارچه جدا کنید.

در مرحله بعدی همانند تصویر با کمک سوزن ته گرد، لبههای مســتطیل را به ابعاد مثلث متصل کنید و پارچههای اضافی را از انتهای مستطیل ببرید.

حاال با کمک چرخخیاطی و یا با دست، شروع به دوختن نوار مســتطیل شکل به مثلثها کنید. همچنین یکفاصله کوچک بین انتها و ابتدای نوار مستطیل شکل برای پر کردن کوسن باقی بگذارید. توجه داشته باشید که اگر عمل دوختن را با دست انجام میدهید حتما کوکهای ریز بزنید تا کوسن تمیزتری داشته باشید.

پس از پایان دوخت، پارچه را برگردانید و با کمک پنبه یا پشم شروع به پر کردن کوسن کنید. برای این کار میتوانید از پشم یا پنبههای بالشتهای قدیمی خود اســتفاده نمایید. توجه کنید که الیاف را بهطور مساوی در تمام قسمتهای کوسن پخش نمایید تا ظاهر یکدستی داشته باشد.

حاال با کمک نخ و سوزن قسمت انتهایی کوسن را بدوزید. کوسن شما آماده اســت. حاال میتوانید از آن برای تزئین مبل، صندلی راحتی یا حتی تختخواب خود استفاده کنید و ظاهرمتفاوتیبهدکوراسیونداخلیخودببخشید.

وسایلموردنیاز پارچهباجنسدلخواه (بهجزپارچههایکششی) پشمیاپنبهبهمقدارالزم چرخخیاطی مترپارچهای قیچی سوزنتهگرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.