لوکس به سبک کوکو شانل

دکوراسیونبرندهایبرتر مد دنیا چهویژگیهاییدارند؟

Manzel Magazine - - منزل لوکس -

نویسنده: فاطمهافشاریان/کارشناسمعماریداخلی گابریل بونور «کوکو» شــانل؛ مؤسس برند شانل، یک طراح مد برجسته فرانسوی بود که ویژگی شاخص طراحیهایش، سادگی در عین لوکس و گرانقیمت بودن است. او یکی از چهرههای شاخص قرن بیستم و تنها طراح مدی بود که در مجله تایم جزء فهرســت 100 نفری تأثیرگذارترین افراد دنیا نام برده شد. کوکو شانل سبکی در دنیای مد اختراع کرد که با گلهای کاملیای ســفید، لباس سیاه، لوگــوی CC و درپوش ویژه عطر شــانل با شکل هشتضلعی کشیده تعریف میشود. آپارتمانولباساوبارنگهایمحبوبش؛یعنی رنگمایههایی از رنگ بژ، مشــکی و سفید، خودنمایی میکرد. او دکوراسیون آپارتمان شیک خود را در پاریس با الهام از این ایدهها طراحی کرد. اکنون این آپارتمان که در باالی بوتیکوســالنطراحیلباسشــانلواقع شده است، برای مصاحبههای مطبوعاتی و عکسبرداریازمدلهااستفادهمیشود. در این مقاله قصد داریم شــما را با طراحی دکوراسیون داخلی با الهام از 7 قانون کوکو شانلآشنامیکنیم...

با روح خود روراست باشید

«یک فضای داخلی، بازتابی طبیعی از روح است». این نقلقولی تأثیرگذار از «کوکو شانل» اســت که ما را خیلی صریح و ساده به پیروی از روحمان دعوت میکند. کوکو دختری سطح باال و زیبا بود که ســعی میکرد زنانگی خود را به زیبایــی هرچهتمامتر به نمایش بگــذارد و این مایه غرور و مباهات او بود. شــکوه و قدر ِت درون او در فضای زندگیاش نیز بهوضوح قابللمس بود. میتوان فضای ایده آل او را به یک جعبه جواهر تشبیه کرد.

فقط نور و بس!

نور عنصری است که بهراحتی میتواند اشیاء را زیبا و درخشان یا زشت و کدر نشان دهد. باید نوعی از وسایل نورپردازی را انتخاب کرد که نهتنها خودشان زیبا باشند، بلکه زیباترین وجه هر چیزی را نیز نشــان دهند. اگر میخواهید خانهتان مثــل جعبه جواهر ایدهآل کوکو شانل باشد، باید کاری کنید که درخشش جواهرات درون جعبه تا عمق چشم هرکسی نفوذ کند.

انعکاس، بُعد میبخشد

اگر آپارتمان کوکو شانل را ندیدهاید با جستجو در اینترنت حتماً آن را مشاهده کنید. تمام فضای راهپله آیینهکاری شده و صحنه فوقالعادهای خلق کرده است. هنگام نمایش مجموعههای جدید توسط مدلها، شانل آنها را از باالی این پلهها تماشا میکرد. او در طول نمایش، بر روی پنجمین پله در پایین آپارتمانش روبهروی دیواری از آیینهها مینشست و بدون اینکه کسی متوجه حضور او شود با نگاه به پایین میتوانست مدلها و همچنین عکسالعمل حضار به لباسها را ببیند. کوکو عاشق کریستال، آیینه و هر چیز متالیک و براق بود. چنین سطوح بازتابکنندهای به فضا پویایی و بُعد میبخشند و همهچیز را باشکوهتر جلوه میدهند.

سفید و سیاه کالسیک

وقتی شک دارید از چه ترکیب رنگی برای طراحی فضای لوکس خود استفاده کنید، سراغ سیاهوســفید بروید؛ همهچیز سفید با برجستگیهای سیاه یا بالعکس. سیاهوسفید، ترکیبی کالسیک، اما همچنان شیک و سطح باال اســت. سیاهوسفید ترکیب رنگی موردعالقه کوکو بود کــه در کنار بژ و طالیی فضــای زندگی او، ظاهری فاخر و لوکس به فضا میبخشید.

گ ‌لها‌حیرت‌انگیزند

کوکو شانل طرفدار پروپاقرص کاملیاها بود و در فضاهای زندگی خود همواره آنها را داشــت. این گلهای زیبا روی میز جلومبلی، میز توالت، در راهــرو و حتــی گاهــی در کاغذدیواریها دیده میشــدند. شــما هم میتوانید با گلهایی مانند کاملیا، لیلیوم، ارکیده ...و فضای خانه خود را به ســطح باالتری از زیبایی ارتقاء دهید. عالوه بر این، رایحه این گلهــا، حس فوقالعادهای به فضا میبخشند. در کنار گلها، رایحه عطر موردعالقهتان نیز میتواند معجزه کند. کوکو هر وقــت به آپارتمانش میرفــت، بوی عطر شــانل شــماره ۵ که رایحه مخصوص او بود در اطراف راهپله به مشام میرسید.

لوکس‌بودن‌در‌جزئیات

کتابهایی که روی میز جلومبلی به نمایش گذاشــتهاید، نحوه چیدمان عطرهایتان، الگوی بافت کوســنها و همه این جزئیات کوچک و بهظاهر بیاهمیت میتوانند در لوکس به نظر رســیدن فضای شما تأثیر چشمگیری داشته باشند. همینکه چند شاخه گل را با یک روبان به هم ببندید و درون گلدان کریستال کوچک قرار دهید و در کنارش یک شــمع زیبا روشــن نمایید، میتواند ظاهری متفاوت ایجاد کند.

به‌یک‌ترکیب‌رنگی‌وفادار‌بمانید

هر زن شیکپوشــی، ترکیب رنگی خاصی دارد کــه همواره به آن وفادار اســت. همانطور که پیشازایــن گفتیم ترکیب رنگی موردعالقه کوکو شانل نیز سیاه، ســفید، برنز و طالیی بود. وقتی ترکیب رنگی خاص خودتان را داشــته باشــید، هنــگام خرید برای دکوراســیون دچار اشتباه نمیشــوید؛ چون میدانید چه میخواهید و چهبســا بارها آن را آزمودهاید. با این ترفند شــما همواره امضای خودتان را پای فضای زندگیتان خواهید داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.