معمار ی و منز ل

‪Home Architecture‬

Manzel Magazine - - معامری و منزل -

پروژهبرجسته طراحماه معمارســرزمینمن آثارناشناختهطراحان عکاسماه در ذهن همه ما ایرانیان، معماری با سرزمینمان گره خورده که امروز کمتر نشانهای از آن در خانههای معمول خود میبینیم. منازل ما تصویری از ســردرگمی عریان در طراحی معماری است. ماهنامه منزل در این فصل، قدم در عرصه «معماری مدرن ایران» گذاشته و سعی دارد تا شما را با معماران موفق آن در دنیای معاصر آشنا کند، دِر سخن بگشاید و نمونههایی از آثار موفق آنان را به تصویر بکشد تا شاید سردرگمی اکنون ما مسیری مشخصودرستبیابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.